Mestbank - staalname bij aan- en afvoer naar verwerkingsinstallatie.

In het kader van de opvolging van massa- en nutriëntenstromen bij mestverwerkingsinstallaties moet alle aanvoer naar en alle afvoer van de mestverwerkingsinstallatie gebeuren met een mestanalyse die maximaal 3 maanden oud is. Indien men over meerdere analyses beschikt moet men de meest recente analyse gebruiken.

De staalnames en analyses moeten gebeuren door een erkend laboratorium (lijst zie bijlage). De staalname van de aangevoerde mest kan ook gebeuren door een geregistreerde 'verwerker-staalnemer'. Een geregistreerde 'verwerker-staalnemer' is een verwerker die bevoegd verklaard is om stalen te nemen van de aangevoerde mest op zijn eigen installatie. Hij is niet bevoegd om stalen te nemen van de afgevoerde eindproducten.

Een analyse van een geregistreerde 'verwerker-staalnemer' kan enkel gebruikt worden bij die ene mestverwerkingsinstallatie. Men kan ze niet gebruiken voor de aanvoer van mest naar een andere verwerkingsinstallatie. Deze beperking geldt niet voor een analyse uitgevoerd door een erkend labo.

 

Bijlage(n) :
+ erkende labo's mest.pdf + erkende labo's mest.pdf