Verzamelaanvraag 2013 – voorlopige resultaten van de registratie van perceelsinformatie.

De verzamelaanvragen voor de campagne 2013 zijn inmiddels ingediend bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij.

De verzamelaanvraag wordt ingediend om rechtstreekse EU-steun, steun voor agromilieumaatregelen of beheerovereenkomsten in het kader van de plattelandsontwikkeling te
bekomen of om te voldoen aan de aangifteplicht in het kader van het mestdecreet.

Tot dusver werden door het agentschap 32.013 verzamelaanvragen ontvangen. Van de tijdig ingediende verzamelaanvragen werd er 87% via het e-loket ingediend.
Zo goed als alle aanvragen werden inmiddels geregistreerd in het informaticasysteem van het agentschap. Dit maakt het mogelijk om een eerste verwerking van de aangiftes te doen.

Als bijlage de voorlopige resultaten. Deze resultaten houden nog geen rekening met een aantal incoherenties in de dossiers evenmin als met de eventueel noodzakelijke correcties wegens dubbele aangifte van dezelfde percelen door verschillende landbouwers.

Bijlage(n) :
+ voorlopige-resultaten-perceelsinformatie.pdf