Einde uitrijseizoen: belangrijke data voor wie mest uitrijdt.

Sinds de aanpassing van het Mestdecreet in 2011, zijn de mogelijkheden tot bemesting van akkers na de oogst van de hoofdteelt beperkt. Hieronder vindt u een overzicht van de bepalingen waarmee de landbouwers rekening moeten houden. uitrijregeling op derogatiepercelen Het is toegelaten om dierlijke mest (enkel derogatiemest), andere meststoffen en kunstmest toe te dienen vanaf 16 februari tot en met 31 augustus. Op die periode is geen enkele uitzondering mogelijk. Op derogatiepercelen moet minstens 2/3 van de derogatiemest vóór 31 mei worden opgebracht, met uitzondering van rechtstreekse bemesting door beweiding. Die regel zorgt ervoor dat de landbouwer na de oogst van de hoofdteelt slechts een beperkte hoeveelheid mest kan opbrengen op zijn derogatiepercelen. Bijkomende informatie over de bemesting van derogatiepercelen is terug te vinden in de brochure ‘Derogatievoorwaarden 2013’. Die kunt u raadplegen op www.vlm.be, bij Land- en tuinbouwers > Mestbank > Derogatie. uitrijregeling op niet-derogatiepercelen Op zware kleigronden is het toegelaten om: • dierlijke mest toe te dienen vanaf 16 februari tot en met 14 oktober; • stalmest en champost toe te dienen vanaf 16 januari tot en met 14 november; • andere meststoffen en kunstmest toe te dienen vanaf 16 februari tot en met 31 augustus. Percelen blijvend grasland in zware kleigrond bemesten kan maar tot en met 31 augustus (ongeacht de mestsoort) met uitzondering van begrazing. Op alle andere gronden is het toegelaten om: • dierlijke mest, andere meststoffen en kunstmest toe te dienen vanaf 16 februari tot en met 31 augustus; • stalmest en champost toe te dienen vanaf 16 januari tot en met 14 november. Voor het toedienen van meststoffen met trage N-vrijstelling of met lage N-inhoud op niet-derogatiepercelen, is er geen verbodsperiode op voorwaarde dat: • de producent van die meststoffen een geldig attest tot afwijking van het rijverbod heeft; • een kopie van het attest aanwezig is bij het transport en de spreiding van de meststoffen. Op het attest moet het nummer van het corresponderende mesttransportdocument vermeld worden; • de onderstaande gebruiksvoorwaarden worden gerespecteerd: