Minder zink in het milieu: Mengvoederindustrie sluit convenant.

BEMEFA, Minister Laruelle en Minister Onkelinx hebben het “Convenant Zink” ondertekend dat op 1 september 2013 van start gaat. Doel van dit convenant is het totaal zinkgehalte in volledige varkensvoeders in de afmestfase (> 23 kg), afgezet op de Belgische markt, te beperken. BEMEFA (Beroepsvereniging van Mengvoederfabrikanten) heeft een Convenant Zink opgesteld en ondertekend in samenwerking met Minister Laruelle en Minister Onkelinx. Mengvoederfabrikanten die dit convenant onderschrijven, engageren zich met andere woorden om het totale zinkgehalte in volledige varkensvoeders te beperken. Het betreft meer bepaald varkensvoeders in de afmestfase (> 23 kg), afgezet op de Belgische markt. De nieuwe norm die vanaf 1 september 2013 wordt gehanteerd, is 110 mg totaal zink/kg volledig diervoeder in plaats van de huidige 150 mg zink/kg volledig diervoeder (VO 1831/2003). Vanaf 1 september zullen verschillende farmaproducenten ook een tijdelijke vergunning krijgen voor de registratie van een zinkoxide-premix (gemedicineerd voeder). Het convenant werd onder meer opgesteld naar aanleiding van een rapport en een advies geformuleerd door AMCRA (het kenniscentrum Antimicrobiële Resistentie en Antibioticumgebruik bij dieren) in het kader van antibioticareductie. Hieruit blijkt dat het gebruik van zinkoxide (in een hoge concentratie bij biggen na het spenen) een (tijdelijke) deeloplossing kan aanreiken ter preventie van speendiarree. Reeds in verschillende landen (zowel in Europa als buiten Europa) wordt zinkoxide (ZnO) frequent gebruikt. Het antibiocagebruik bij gespeende biggen kon er dus fors worden gereduceerd. De FOD Volksgezondheid heeft zich geëngageerd om tijdelijke vergunningen te verlenen aan farmaproducenten die een aanvraag zouden indienen voor ZnO. Op die manier zal ZnO als gemedicineerd voormengsel in mengvoeders kunnen worden ingemengd. Momenteel werkt BEMEFA eveneens een bemonsteringsplan uit, waarmee het zinkgehalte in de voeders voor varkens in de afmestfase (> 23 kg) kan worden gecontroleerd. Dit bemonsteringsplan zal vanaf 1 oktober 2013 opgevolgd worden voor alle mengvoederfabrikanten die het convenant zink onderschreven hebben. “Een uniforme aanpak in de sector rond het toegevoegde zinkgehalte is wenselijk. Wij stellen daarom alles in het werk om alle producenten die volledige varkensvoeders (afmestfase > 23kg) afzetten op de Belgische markt te informeren, te sensibiliseren en te motiveren, opdat ze het convenant zouden onderschrijven”, aldus Yvan Dejaegher, Directeur-Generaal van BEMEFA. BEMEFA, de Beroepsvereniging van Mengvoederfabrikanten in België, telt 169 leden. Samen vertegenwoordigen zij 98% van de nationale productie. De sector stelt 3000 personen te werk. Met een nationale productie van 6,8 miljoen ton en een omzet van 2,5 miljard euro is de mengvoederindustrie de belangrijkste toeleverancier van productiemiddelen voor de landbouw. Noot aan de redactie: Voor meer informatie: • Yvan Dejaegher, Directeur-Generaal van BEMEFA, +32 (0)2 512 09 55 of +32 (0)477 31 88 75