Uitbetaling saldo bedrijfstoeslag campagne 2013.

De landbouwers die voor de campagne 2013 een geldige en conforme verzamelaanvraag indienden en die beschikken over toeslagrechten krijgen het saldo van de bedrijfstoeslag uitbetaald.
Dat saldo wordt door het Agentschap voor Landbouw en Visserij op 5 december 2013 doorgestuurd naar de bankinstellingen. We wensen de landbouwers erop te wijzen dat dat bedrag, afhankelijk van hun bank, wellicht pas vanaf 6 december 2013 zichtbaar zal zijn op hun rekening.
Bij de berekening van het saldo worden enkele verlagingscoëfficiënten toegepast in dezelfde volgorde als deze die u hieronder terugvindt.
Op alle bedragen boven de € 5.000 wordt een verlaging van 10% toegepast. Dat is de modulatieverlaging. Deze modulatie wordt niet toegepast op de eerste € 5.000 rechtstreekse inkomenssteun (bedrijfstoeslag, zoogkoeienpremie, …) die de landbouwer krijgt.
Daarnaast wordt een verlaging van 2,453658% toegepast op alle bedragen boven € 2.000 als gevolg van de financiële discipline die Europees wordt opgelegd aan de lidstaten. Zo wordt een overschrijding van het Europese plafond voor directe steun vermeden.
Voor de campagne 2013 is er ook een overschrijding van het Belgische budgettaire plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun mogelijk net zoals dat de vorige campagne het geval was. Om deze overschrijding te vermijden wordt een extra verlaging van 1% toegepast op alle bedragen boven de € 5.000.
Vanaf midden december kan de afrekening met de details van de berekening op het e-loket worden geraadpleegd.
Voor verdere informatie en eventuele vragen kan steeds contact opgenomen worden met een buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij.