Verzamelaanvraag 2014 in te dienen via e-loket.

De verzamelaanvraag 2014 kan enkel ingediend worden via het e-loket. Het Agentschap van Landbouw en Visserij wil de landbouwers attent maken op een aantal belangrijke aandachtspunten bij het invullen van de verzamelaanvraag 2014.  De uiterste indieningsdatum is 21 april 2014.

Hoe kunt u een reglementaire verzamelaanvraag 2014 indienen?

Vanaf 2014 kan de verzamelaanvraag enkel ingediend worden via het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be). Wanneer het blad ter voorbereiding van de verzamelaanvraag wordt ingediend, zal dit niet aanvaard worden. Indien u voor de eerste maal gebruik maakt van e-loket dan vindt u op de startpagina van de verzamelaanvraag een snelstartgids. Hier vindt u info over hoe u uw verzamelaanvraag kunt invullen en indienen. Dit aan de hand van een eenvoudig stappenplan.

De uiterste indieningsdatum voor de aanvraag is Paasmaandag 21 april 2014. Na 21 april wordt, voor de verzamelaanvragen ingediend tot en met vrijdag 16 mei 2014, de aangevraagde steun gekort met 1% per werkdag te laat. Landbouwers die hun verzamelaanvragen indienen na vrijdag 16 mei 2014 krijgen geen steun meer.

Op het begeleidend schrijven dat u half februari via de post ontving, staan alle aandachtspunten voortvloeiend uit uw aangifte van 2013 en interessante weetjes vermeld, die voor u van toepassing zijn. Indien u bv. een klein bedrijf hebt of uw percelen zijn minimaal gewijzigd t.o.v. 2013, dan kunt u via acties zeer eenvoudig uw dossier van vorige campagne kopiëren zowel voor de perceelsgegevens als voor de intekening op de fotoplannen.

Op de fotoplannen staan uw percelen van 2013 weergegeven. Indien er een administratieve of plaatscontrole werd uitgevoerd werden deze reeds verwerkt bij de weergave. De groene en rode MAP-meetpunten die het resultaat zijn van de campagne 2012-2013 staan eveneens weergegeven op de fotoplannen.

Hoe kunt u wijzigingen meedelen voor een ingediende verzamelaanvraag 2014?

Wijzigingen aan ingediende aanvragen kunnen via e-loket eenvoudig worden aangebracht door de verzamelaanvraag opnieuw te openen en de nodige wijzigingen aan te brengen. Let er op dat u bij het splitsen van percelen de splitsfunctie gebruikt om geen premies die op zo’n perceel rusten te verliezen. Ook perceelsgebonden informatie (bijvoorbeeld aanvraag derogatie, focusgebieden nitraat,…) wordt met de splitsfunctie behouden. Na het indienen krijgt u op e-loket onder de bijlagen steeds de laatst aangepaste versie te zien van de aangifte en fotoplannen.

Alle wijzigingen aan de verzamelaanvraag kunnen en moeten via e-loket gemeld worden tot 15 februari 2015. Deze wijzigingen moeten in alle gevallen onmiddellijk worden aangebracht. Tot en met 2 juni 2014 kunnen wijzigingen worden aanvaard met behoud van premie of met eventuele premieverhoging. Vanaf 3 juni zal een verhoging van de steun nooit worden aanvaard maar kunnen wijzigingen worden ingediend zonder bewijsstukken. Wijzigingen na 31 oktober kunnen enkel nog met bewijsstukken. Wijzigingen aan de nateelt (onder meer van belang voor de bemestingsrechten) kunnen zonder bewijsstuk worden gemeld tot en met 15 februari 2015.

 

Aangifte van alle percelen en opvragen perceelsinformatie

Alle landbouwpercelen die een landbouwer in de loop van 2014 in gebruik heeft op al zijn exploitaties moeten met de juiste oppervlakte worden aangegeven in de verzamelaanvraag in het kader van de toekenning van de bedrijfstoeslag, steun voor agromilieumaatregelen en andere plattelandsmaatregelen, bebossing van landbouwgronden en de aangifteplicht in het kader van het mestdecreet.

De aangifte van alle teelten (voor-, hoofd- en nateelten) is verplicht en kan bepalend zijn voor de berekening van bemestingsnormen, de toekenning van de diverse subsidies, het naleven van overeenkomsten en de randvoorwaarden.

De hoofdteelt is de teelt die op 31 mei op het perceel aanwezig is of bij afwezigheid van een teelt op deze datum, de eerstvolgende teelt die op het perceel wordt ingezaaid. Een wintertarwe die reeds aanwezig is in het voorjaar en wordt gebruikt voor het activeren van toeslagrechten moet dus enkel als hoofdteelt worden aangegeven en niet als voorteelt.

In de perceelstabel van de elektronische aanvraag kunt u voor elk perceel de perceelsinformatie (randvoorwaarden, status blijvend grasland, status aardappelen, bemestingsinformatie) opvragen door de muis op het betrokken perceelsnummer te positioneren. Na het opslaan van de perceelsgegevens wordt de perceelsinformatie meteen herberekend.

 

Aangifte van LV-agromilieuverbintenissen en VLM beheerovereenkomsten in 2014

In 2014 kunnen geen nieuwe LV-agromilieuverbintenissen of beheerovereenkomsten worden afgesloten met uitzondering van de biologische productiemethode.

Betalingsaanvragen voor lopende verbintenissen of beheerovereenkomsten kunnen via e-loket worden aangevraagd. Voor LV-agromilieuverbintenissen die afliepen in 2013 (mechanische onkruidbestrijding, vlinderbloemige gewassen en genetische diversiteit dieren moet u een keuze maken of u de verbintenis al dan niet wil verlengen voor één jaar onder dezelfde voorwaarden.

 

Inzaai van groenbedekkers

In 2014 kan steun aangevraagd worden voor de inzaai van een groenbedekker ‘GB2’ na de hoofdteelt. Om in aanmerking te komen moet er minimaal 1 ha per bedrijf worden ingezaaid. Het betrokken perceel moet in gebruik zijn door de aanvrager vanaf de datum van inzaai tot en met 15 oktober (tot en met 1 september in de ‘Polders’ en ‘Leemstreek’). Het subsidiebedrag dat voor de inzaai van groenbedekkers kan worden verkregen is afhankelijk van de totaal aangegeven oppervlakte. . Let wel, deze steun kan niet gecombineerd worden met de aanvraag voor steun van groenbedekking ‘GNT’ voor of na een GMO –hoofdteelt of indien u in kader van het mestdecreet verplicht bent een vanggewas of nateelt in te zaaien. Het is noodzakelijk om alle wijzigingen van ‘GB2’-bestemmingen (toevoegen, wisselen) door te geven uiterlijk op 31 oktober 2014 (uitzondering hierop zijn Polders en Leemstreek: 14 september 2014). Indien bij controle ter plaatse wordt vastgesteld dat de werkelijke situatie op het veld niet overeenstemt met de aangifte dan kan dit gevolgen hebben voor de uitbetaling van de steun voor ‘GB2’ en andere uitbetalingen.

 

Aangeven van percelen voor zaaizaadvermeerdering en pootgoed

Indien u gecertificeerd zaaizaad vermeerdert, moet u in de verzamelaanvraag de bijkomende bestemming ‘ZAA’ opgeven bij de betrokken percelen. Daarnaast moet onder “bijlagen” op e-loket de teeltbevestiging worden aangevuld met de vermeerderingsgegevens zoals inschrijver, soort, ras en moederpartij. Wanneer de inschrijvingsnemer (handelaar) nog geen teeltintentie heeft ingediend, kan de landbouwer zelf de teeltbevestiging invullen overeenkomstig het contract.

Indien u aardappelpootgoed vermeerdert moet u de code 902 gebruiken. De teeltbevestiging gebeurt dit jaar nog via een papieren formulier en wordt, zoals in het verleden, ingediend bij Productkwaliteitsbeheer.

 

Ligging in focusgebied nitraat

Wanneer u over een perceel beschikt dat in een gebied ligt met een overschrijding van het MAPmeetpunt, wordt dit aangegeven bij de perceelsinformatie als gelegen in ‘focusgebied nitraat’. In deze gebieden gelden lagere nitraatresidudrempelwaarden. Deze perceelsinformatie wordt in 2014 aangegeven met code ‘O’ (Oud) indien het perceel vorig jaar reeds in focusgebied lag en dit jaar nog steeds in focusgebied ligt, met code ‘N’ (Nieuw) indien het sinds 1 januari 2014 voor het eerst in focusgebied nitraat ligt en de code ‘X’ (Exit) indien het perceel in 2014 niet meer in focusgebied ligt.

Meer info over focusgebieden en fosfaatverzadigde gebieden kan terug gevonden worden op de website van VLM-mestbank: http://www.vlm.be/landtuinbouwers/mestbank en klikken op kwetsbare gebieden.

 

Aangeven van (overgenomen) bemestingspercelen

Voor percelen die in 2013 werden aangegeven voor bemesting met hoofdbestemming ‘G’ en werden overgenomen door een andere landbouwer voor het activeren van toeslagrechten, moeten beide landbouwers de overnamedatum en –code invullen. Op het e-loket verschijnen blokkerende vaststellingen wanneer deze verplichte velden niet werden ingevuld. Bij overdracht naar een particulier kan het formulier 5 worden ingevuld.

 

Bemestingsprognose

Indien uw verzamelaanvraag is ingediend wordt er binnen de 24 uur een bemestingsprognose berekend. Naast een prognose van de bemestingsnormen bevat deze dit jaar ook nog de berekening van het aantal te nemen stikstofanalyses met bijbehorend bemestingsadvies. Ook op welke percelen deze verplichting geldt, wordt in de bemestingsprognose weergegeven.

 

Uitgebreide informatie

Alle informatie voor het correct invullen van de verzamelaanvraag en het naleven van de aangegane verbintenissen, is terug te vinden op het e-loket en de website. Via volgende linken kunt u gericht informatie opzoeken voor:

verzamelaanvraag, formulieren, Franstalige toelichting:  www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag
de brochures toelichting bij de verzamelaanvraag 2014:  www.vlaanderen.be/landbouw/toelichtingverzamelaanvraag2014
randvoorwaarden: www.vlaanderen.be/landbouw/randvoorwaarden
mestbankaangifte en derogatie: www.vlm.be/ www.natuurenbos.be/bebossen_landbouwgrond landtuinbouwers/mestbank
VLM-beheerovereenkomsten: www.vlm.be/landtuinbouwers/beheerovereenkomsten
Bebossing van landbouwgronden:

Indien u problemen ondervindt bij het invullen van uw verzamelaanvraag kunt u zich wenden tot de infolijn van het e-loket. Zij kunnen u bijstaan tijdens de kantooruren. De contactgegevens volgens thema of provincie zijn terug te vinden op de startpagina van e-loket.

 

Let op: de uiterste indieningdatum van de verzamelaanvraag is Paasmaandag 21 april 2014. De infolijn en de kantoren van de buitendiensten zijn open tot en met vrijdag 18 april 2014 om 17.00u. Wacht dus niet tot de laatste dag met het invullen van uw verzamelaanvraag.