Mestbank - Vloeibare dierlijke mest, andere meststoffen en kunstmest na de oogst - stroomschema

Als bijlage het stroomschema van de bemesting met vloeibare dierlijke mest, andere meststoffen en kunstmest na de oogst van de hoofdteelt. Dit stroomschema is niet gewijzigd ten opzichte van het schema van vorig jaar.

 

Kort samengevat is enkel de volgende bemesting met vloeibare dierlijke mest, andere meststoffen en kunstmest mogelijk na de oogst:

 

In de zware kleigronden en/of de Polders

Na de oogst van een hoofdteelt is het verboden vloeibare dierlijke mest, kunstmest of andere meststoffen (uitgezonderd andere meststoffen met lage N-inhoud of trage N vrijstelling) op te brengen tenzij binnen de 15 dagen na de bemesting een vanggewas wordt ingezaaid of tenzij na de oogst een nateelt wordt ingezaaid of geplant.

 

Op andere gronden

Na de oogst van een hoofdteelt is het verboden vloeibare dierlijke mest, kunstmest of andere meststoffen (uitgezonderd andere meststoffen met lage N-inhoud of trage N vrijstelling) op te brengen tenzij na de hoofdteelt :

een groente van groep I, groente van groep II of groente van groep III als nateelt ingezaaid wordt;

hetzij uiterlijk op 31 juli een nateelt ingezaaid wordt;

hetzij na 31 juli en uiterlijk op 31 augustus een vanggewas ingezaaid wordt, de hoeveelheid vloeibare dierlijke mest of andere meststoffen is in dit geval maximaal 60 kg N/ha, voor kunstmest en effluenten maximaal 30 kg N/ha.

 

Opgelet: vaste dierlijke mest zoals stalmest valt niet onder deze beperkingen!

 

Bijlage(n) :
+ Bemesten na de oogst - schema 140714.pdf