Steunaanvraag voor inzaai groenbedekkers: belang van juiste aangifte en tijdige bevestiging.

Landbouwers kunnen momenteel wijzigingen aangeven, met betrekking tot de aanvraag van specifieke steun voor de inzaai van groenbedekkers. Het Agentschap voor Landbouw en Visserij vraagt extra aandacht van de landbouwers om eventuele wijzigingen en de bevestiging van de aangifte tijdig en correct in te voeren, bij voorkeur via het e-loket. Informatie is beschikbaar op de website van Landbouw en Visserij. 

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij wenst de landbouwers te herinneren aan de praktische modaliteiten en de subsidievoorwaarden voor de specifieke steun voor de inzaai van groenbedekkers. Het doorgeven van de juiste percelen groenbedekking is een belangrijk aandachtspunt. Tijdens 2012 en vorige campagne werden op dat vlak heel wat fouten vastgesteld.

Wijzigingen ‘GB2’ moeten tijdig en bij voorkeur via e-loket ingediend worden.

De steun voor inzaai van groenbedekkers werd aangevraagd via de verzamelaanvraag 2014 met de perceelsbestemming ‘GB2’.

Wijzigingen van de ‘GB2’-bestemmingen (schrappen of wisselen) gebeuren bij voorkeur via de elektronische verzamelaanvraag op het e-loket: www.landbouwvlaanderen.be. Deze wijzigingen worden nog aanvaard tot en met 31 oktober 2014. Uitzondering hierop zijn percelen gelegen in landbouwstreken ‘Polders’ of ‘Leemstreek’ waarvoor wijzigingen nog tot en met 14 september aanvaard worden.

Wijzigingen van de ‘GB2’-bestemmingen gemeld na 31 oktober 2014 (of na 14 september voor de ‘Polders’ en de ‘Leemstreek’) zal het agentschap nog wel registreren, maar niet meer aanvaarden voor de ‘GB2’-subsidie, tenzij dit het schrappen van percelen of bestemmingen betreft en indien de landbouwer deze meedeelt aan de buitendienst van het agentschap vóór controle of aankondiging ervan.

 

De oppervlakte ‘GB2’ die op 2 juni 2014 werd aangegeven, is de maximale oppervlakte die het agentschap kan uitbetalen. Toevoegen of wijzigen van ‘GB2’-bestemmingen zal bijgevolg niet leiden tot een verhoogde uitbetaling.

Voor een correcte toekenning van de bemestingsnormen is het noodzakelijk om ook steeds alle wijzigingen van nateelten te melden.

De landbouwers moeten alle nodige wijzigingen aan hun verzamelaanvraag indienen en bevestigen dat alle nodige aanpassingen werden aangebracht. Dit kan het beste via het e-loket door een wijziging van de verzamelaanvraag op te starten en op de indienpagina aan te vinken dat de aangifte correct is. Aandachtspunt: Ook wanneer er geen wijzigingen worden aangebracht, moet de eerdere aangifte bevestigd worden.

Gevolgen van het niet doorgeven van wijzigingen

Indien de bevestiging of wijziging op het e-loket niet tijdig gebeurt of de verklaring niet tijdig wordt teruggestuurd, zal de nateelt en de gevraagde steun voor de inzaai van groenbedekkers voor 2014 ambtshalve worden geschrapt.

De aangifte in de verzamelaanvraag 2014 moet in alle gevallen overeenstemmen met de werkelijke situatie op het veld. Bij het vaststellen van inbreuken worden sancties toegepast. Het niet naleven van de voorwaarden met betrekking tot de inzaai van groenbedekkers, kan invloed hebben op de andere premies, waaronder de bedrijfstoeslag.

Bij controles ter plaatse, in 2012, bleek zo’n 15 % van de oppervlakte niet ingezaaid. De wijzigingen aan de verzamelvraag waren niet correct doorgegeven. Hierdoor was het agentschap in 2013, conform de Europese regels, genoodzaakt tot een drastische verhoging van het aantal controles ter plaatse.

In 2013 verbeterde de situatie, maar werden er toch nog te veel inbreuken vastgesteld. Het agentschap zal in 2014 opnieuw een verhoogd aantal controles moeten uitvoeren. Deze controles starten vanaf september dit jaar in de landbouwstreken Polders en Leemstreek en vanaf november in de andere landbouwstreken.

Mestdecreet

Het niet inzaaien van een groenbedekker kan ook gevolgen hebben voor de bemestingsnormen. Als derogatie toegepast is of als voor een bedrijf een maatregelenpakket 3 of 4 van toepassing is in 2014 dan riskeert de landbouwer sancties als de voorwaarden voor de nateelt niet nageleefd worden. Ook in het kader van het Mestdecreet is het dus noodzakelijk om steeds alle wijzigingen van nateelten te melden.

Extra herinnering via bijkomend schrijven

Alle landbouwers die een steunaanvraag voor de inzaai van groenbedekkers ‘GB2’ hebben ingediend zullen een schrijven ontvangen van het agentschap. Daarin worden ze gewezen op hun verplichtingen. In augustus worden enkel landbouwers met een aanvraag voor steun op percelen in de landbouwstreken Polders of Leemstreek aangeschreven, omdat voor deze percelen de uiterste inzaaidatum 1 september is. Later zullen de overige landbouwers met een steunaanvraag voor inzaai van groenbedekkers aangeschreven worden.

Subsidievoorwaarden

De precieze voorwaarden voor het bekomen van de steun voor de inzaai van groenbedekkers, zijn terug te vinden in de toelichting bij de verzamelaanvraag op de webpagina www.vlaanderen.be/landbouw/toelichtingverzamelaanvraag2014. Landbouwers kunnen voor meer informatie ook contact opnemen met hun provinciale buitendienst.