Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat van start in 2015.

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat van start in 2015 en brengt wat veranderingen voor de land- en tuinbouwer met zich mee.

Om u te informeren over de voornaamste zaken, sturen wij u deze brief met

belangrijke aandachtspunten en data.

Voor meer informatie kunt u steeds terecht op de website van Cibus NV

(www.cibusnv.be) of bij één van de vertegenwoordigers.

1.Zoogkoeienpremie

Begin oktober 2014 : Mededeling via brief (+ details op e-loket) van de

referentiegegevens van landbouwer door ALV.

Landbouwer kan tot en met 31/10/2014 (speciaal formulier –

aangetekend naar ALV)

1. Bezwaar indienen via mail of papier

Bij fouten in de referentiegegevens (doodgeboren kalveren niet

gemerkt wel gemeld via veeportaal, rastype 2 ipv 3, verkeerde zoogkoe)

2. Aanvraag zoogkoeienpremies uit reserve

a. Indien u een VLIF dossier voor nieuwe rundveestal hebt

ingediend tussen 2/1/2009 en 1/7/2014 kunt u extra

zoogkoeienpremies krijgen uit de reserve.

b. Indien in 2012 en 2013 wel gemiddeld meer dan 14 kalvingen maar

minder dan 20 en in 2014 wel minstens 20 kalvingen waarvan

minstens 70% van de moederdieren 8 maand voor de kalving

onafgebroken op bedrijf aanwezig zijn.

3. Als u een volledig rundveebedrijf hebt overgenomen in periode

02/01/2014 – 01/01/2015, moet u een daartoe voorzien formulier

opsturen naar uw buitendienst voor overdracht van de

referentiegegevens.

Landbouwer MOET tussen 1/11/2014 tot en met 15/12/2014

Toekenning nieuw quotum aanvragen en deelname bevestigen voor de campagne

2015. Dit kan enkel via e-loket.

Indien quotum wijzigt na bezwaar of aanvraag – opnieuw bevestigen via e-loket!

2. Betalingsrechten

In het najaar 2014 moeten de landbouwers de referentiegegevens nakijken.

Deze referentiegegevens worden per brief naar landbouwers opgestuurd en zijn

ook raadpleegbaar op het e-loket.

Landbouwer moet voor 01/01/2015

Via formulier of via e-loket melden als er onjuiste gegevens zijn of

omstandigheden bij overmacht en uitzonderlijke omstandigheden.

Landbouwer moet tussen 3/11/2014 en 21/04/2015

Indienen referentiegegevens van overname(s) via e-loket.

LET OP! ALV zal nooit overdrachten, ook niet bij volledige bedrijfsovernames,

automatisch regelen.

Jonge landbouwers kunnen voor 21/04/2015

Premie-aanvraag voor jonge starters moeten voor 21/04/2015 aangevraagd

worden via het e-loket. Komt u in aanmerking voor jonge starter?

Zie website www.ruraalnetwerk.be/node/1740

De uiteindelijke toekenning van de nieuwe betalingsrechten gebeurt door ALV

vanaf 1 november 2015.

3.Vergroening

1. Als het areaal bouwland > 10 ha bedraagt, moet u 2 verschillende teelten

hebben waarvan de grootste teelt niet meer dan 75% van het areaal

bedraagt.

2. Als het areaal bouwland > 30 ha bedraagt, moet u 3 verschillende teelten

verbouwen waarvan de grootste teelt niet meer dan 75% van het areaal

mag bedragen en de kleinste minstens 5% van het areaal moet bedragen.

3. Als areaal bouwland > 15 ha, dan moet minstens 5% voldoen aan ecologisch

aandachtsgebied, zijnde:

1. Braakliggend land

2. Vanggewassen en groenbedekkers

3. Stikstofbindende gewassen

4. Bufferstroken langs waterlopen

5. Agroforestry (boslandbouw)

6. Subsidiabele stroken langs bosranden

7. Hakhout met korte omlooptijd

8. Beboste gebieden

9. Landschapselementen: houtkanten, bomen in groep, akkerranden,

poelen, grachten.

Meer informatie vindt u op www.ruraalnetwerk.be/node/1740

4.Agromilieumaatregelen o.a. MOB steun voor mechanische

onkruidbestrijding en VLI steun voor telen van vlinderbloemigen

Landbouwer moet tussen 1 oktober 2014 en 30 november 2014:

• Op aparte module via e-loket MOB + VLI aanvragen

• Verbintenisoppervlakte kiezen (minstens 0.5 ha)

• Maximaal te ontvangen betaling voorlopig 120 % verbintenisoppervlakte

• 5 jaar lang oppervlakte aanhouden in hoofdteelt en nateelt

• Percelen mogen jaarlijks wisselen

• Subsidiebedrag: - mengsel grasklaver en luzerne-gras: 450 euro/ha

- rode klaver, luzerne: 450 euro/ha

- erwten, veldbonen: 600 euro/ha

- mechanische onkruidbestrijding: 260 euro/ha

Let wel! De vergroeningseisen moeten voldaan zijn alvorens VLI-steun aan te

vragen.

Let wel! U kunt kiezen om uw lopende verbintenis aan te passen of stop te

zetten. Dit moet gemeld worden via e-loket tussen 01 oktober 2014 en 30

november 2014.

Meer informatie vindt u op www.ruraalnetwerk.be/node/1740

Belangrijk aandachtspunt:

Voor percelen gelegen in zandleemstreek moet de inzaai van groenbedekkers

‘GB2’ herbevestigd worden via de verzamelaanvraag voor 31 oktober 2014, zoniet

wordt er geen steun ‘GB2’ uitbetaald.

Met vriendelijke groeten,

Het Cibus-team

Bijlage(n) :
+ brief MTR.pdf