MTR - nieuw GLB - vergroeningsmaatregel behoud van blijvend grasland.

De vergroeningsmaatregel behoud van blijvend grasland omvat twee zaken:

·        de bescherming van ecologisch kwetsbaar blijvend grasland (EKBG)

·        een algemene regeling voor het behoud van het areaal blijvend grasland (BG)

 

Wanneer men niet voldoet aan de opgelegde verplichtingen van deze vergroeningsmaatregel vermindert de uitbetaalde vergroeningspremie. Vanaf 2017 is er ook een bijkomende administratieve sanctie mogelijk.

 

Hierna enkele aandachtspunten bij deze vergroeningsmaatregel:

 

De bescherming van ecologisch kwetsbaar blijvend grasland (EKBG)

·        Percelen aangeduid als ecologisch kwetsbaar blijvend grasland zullen op het e-loket aangeduid worden met de code “EKBG”.

·        Percelen met deze code mag men niet omzetten en niet omploegen.

 

Algemene regeling voor het behoud van blijvend grasland (BG)

·        De percelen blijvend grasland zullen op het e-loket aangeduid worden met de code “BG”. Dit zijn percelen die gedurende 5 opeenvolgende jaren zijn aangegeven met een teeltcode voor gras, zoals de codes 9, 61, 62, 638, 701, 702, 745, 9823 of 9824.

·        Sommige teeltcodes voor gras worden vanaf 2015 vervangen door nieuwe teeltcodes. De gewascodes 61 (blijvend grasland) en 62 (tijdelijk grasland) verdwijnen en worden vervangen door één nieuwe code 60 (grasland).

·        Landbouwers moeten ervoor zorgen dat het areaal blijvend grasland behouden blijft. Indien een perceel wordt omgezet moet dit binnen het bedrijf gecompenseerd worden met een nieuw perceel blijvend grasland.

·        Als op Vlaams niveau de Vlaamse ratio blijvend grasland (= de verhouding tussen het Vlaamse areaal blijvend grasland en het totale Vlaamse landbouwareaal) met meer dan 5% daalt ten opzichte van het

referentiejaar 2012, worden er in het daarop volgende kalenderjaar twee bijkomende maatregelen opgelegd:

- een algemeen verbod op het omzetten van alle percelen blijvend grasland

- een verplichting tot herstel van blijvend grasland

·        Een perceel die de code “BG” krijgt in de periode van een agromilieumaatregel of een beheersovereenkomst, en die in het jaar na afloop van de agromilieumaatregel of

beheersovereenkomst omgezet wordt, is vrijgesteld van een herinzaaiverplichting. Dit geldt echter niet als het perceel de code “EKBG” heeft.

·        BG-percelen zijn geen “bouwland” of “blijvende teelt”. De oppervlakte telt niet mee bij de berekening van het areaal ecologisch aandachtsgebied.

BG percelen maken ook geen deel uit van het areaal bouwland waarop men gewasdiversificatie moet toepassen. Het is de code “BG” en niet de status “P” die bepaalt of grasland al dan niet tot het bouwland behoort.