Mestbank - burenregeling - aanvraag op papier of via Mestbankloket.

Een landbouwer moet elke overeenkomst burenregeling aan de Mestbank melden via het standaardformulier (zie bijlage) of online via het Mestbankloket.

 

* Standaardformulier
Een burenregeling moet ten laatste één week voor het vervoer gemeld worden via het formulier ‘Melding van een overeenkomst burenregeling’ (zie bijlage).

Maak het formulier op in drie exemplaren. Eén exemplaar moet men per e-mail, fax of brief bezorgen aan de Mestbank in de provincie van de aanbieder. Het formulier kan ook afgegeven worden tegen ontvangstbewijs. Zowel de aanbieder, de afnemer als de Mestbank bewaren elk één exemplaar.
De Mestbank registreert elke burenregeling en kent er een uniek identificatienummer aan toe (het burenregelingnummer). De Mestbank zendt aan de aanbieder en de afnemer een bewijs van de registratie van de burenregeling met vermelding van het nummer van de burenregeling. De Mestbank streeft ernaar om dat binnen een week te doen.

*  Mestbankloket
Een burenregeling kan men ook melden via het Mestbankloket. De aanbieder en de afnemer van de dierlijke mest moeten beiden geregistreerd zijn als landbouwer of uitbater van een bewerkings- of verwerkingseenheid en moeten beschikken over een exploitantnummer en een exploitatienummer of een uitbaters- en uitbatingsnummer. Meer informatie over de te volgen stappen op het mestbankloket vindt u in de hierbij gevoegde handleiding. 

 

Ter afsluiting de volgende aandachtspunten:

·        Voor een burenregeling hanteert men de P-bemestingsnormen die door het huidig mestdecreet zijn vastgelegd voor 2015 (zie bijlage). Voor N hanteert men de norm van  170 kg N/ha.

·        Het vervoer kan uitgevoerd worden na ontvangst van het registratiebewijs.

·        Tijdens elk transport in het kader van een burenregeling moet het registratiebewijs van de betreffende burenregeling of een kopie ervan in het transportmiddel aanwezig zijn.

 

Bijlage(n) :
+ Handleiding_aanmaken_burenregeling15.pdf + bemestingsnormen P in huidig mestdecreet15.pdf