Verzamelaanvraag - interactie met MAP V - bemestingsnormen.

Op basis van de verzamelaanvraag 2015 berekent de Mestbank de maximale mestafzet op eigen gronden. Daarom hierbij een reeks aandachtspunten voor het invullen van de verzamelaanvraag 2015  (op basis van de beschikbare informatie van MAP V).

 

Aangezien MAP V het systeem van werkzame N verplicht invoert vanaf 2016, wordt enkel informatie gegeven over de bemestingsnorm voor N werkzame, niet meer over de bemestingsnorm voor N totaal en N chemisch.

 

·        Graslanden maaien

Percelen grasland die enkel gemaaid worden krijgen een hogere bemestingsnorm voor N werkzaam. De P bemestingsnorm wijzigt niet.

Geef daarom deze percelen aan met de code MAA (= hoofdteelt gras wordt uitsluitend gemaaid en geoogst) onder ‘gespecialiseerde productiemethode’.

 

·        Graangewassen met een nateelt

Graangewassen met een nateelt hebben een verhoogde bemestingsnorm voor N dierlijke en N werkzaam ten opzichte van graangewassen zonder nateelt. De P bemestingsnorm wijzigt niet.

Geef daarom elke nateelt aan. Nateelt is elke teelt die in 2015 na de hoofdteelt wordt verbouwd. Als bij wintertarwe als hoofdteelt in het najaar wintergerst wordt ingezaaid, geef dan zowel wintertarwe als hoofdteelt als wintergerst als nateelt aan om de verhoogde bemestingsnorm te krijgen.

 

·        Gras/snijrogge + maïs

De teeltcombinaties 1 maaibeurt gras + maïs of 1 maaibeurt snijrogge + maïs hebben een hogere bemestingsnorm voor N werkzame én voor P. Dit geldt zowel bij silomaïs als bij korrelmaïs.

Geef daarom in de verzamelaanvraag gras (60) of snijrogge (639) als voorteelt aan.

 

·        Derogatie

Vink het vakje  ‘Derogatie (optioneel)’ aan bij alle percelen waarop je derogatie aanvraagt. Dit doe je (voorlopig) bij dezelfde teelten of teeltcombinaties die vorig jaar ook in aanmerking kwamen voor derogatie (grasland, wintertarwe of triticale met vanggewas, suikerbieten, voederbieten, gras of snijrogge + mais).