Bijbetaling rechtstreekse inkomenssteun 2014 .

Voor de campagne 2014 is er een overschrijding van het regionaal budgettair plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun. Door deze overschrijding werd bij de saldobetalingen van de bedrijfstoeslag, de speciale toeslagrechten, de zoogkoeienpremie, de premie voor de inzaai van groenbedekkers en de premie voor de instandhouding van het Piétrainras een extra verlaging van 1,14% toegepast. Deze verlaging, samen met de verlaging voor de financiële discipline, betekende concreet een verlaging van 2,442214% (1,302214% financiële discipline + 1,14%) voor alle bedragen boven de 2.000 euro en een verlaging van 1,14% voor alle bedragen onder de 2.000 euro.

Aangezien op dit moment het grootste deel van de betalingen uitgevoerd is, kan een meer nauwkeurige inschatting gemaakt worden van de overschrijding van het regionaal budgettair plafond en kan de verlaging teruggebracht worden tot 0,4%. In de campagnes 2012 en 2013 bedroeg de verlaging ten gevolge de overschrijding van het budgettair Belgisch plafond 0,7%. De landbouwers zullen een kleine bijbetaling ontvangen, even groot als het bedrag dat teveel werd ingehouden. De bijbetalingen ten gevolge van deze aanpassing werden op 30 juni uitgevoerd.

 

Extra bijbetaling zoogkoeienpremie 2014

Voor deze zoogkoeienhouders werd op 30 juni nog een tweede kleine bijbetaling uitgevoerd. Voor de zoogkoeienpremie is er immers een apart regionaal budgettair plafond dat eveneens werd overschreden. Bij de saldobetaling van de zoogkoeienpremie werd het premiebedrag per rund bijgevolg verlaagd met 0,88% waardoor per premiewaardig rund 220 EUR werd toegekend. Na een grondige evaluatie van de uitbetaalde bedragen, kan deze verlaging teruggebracht worden naar 0,888% en stijgt het bedrag per premiewaardig rund tot 222 EUR. Bijgevolg wordt per premiewaardig rund 2 euro bijbetaald. Bij de bijbetaling wordt rekening gehouden met de financiële discipline en de bovenstaande verlaging van 0,4% door de overschrijding van het regionaal budgettair plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun. Voor verdere informatie en eventuele vragen kan steeds contact opgenomen worden met de buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.