Mestbank - overzicht bedrijfsafzetruimte 2015 op Mestbankloket.

Op het Mestbankloket kan men de bemestingsnormen en de daarbij horende mestafzetruimte voor 2015 terugvinden. Meer informatie vindt u in de bijgevoegde toelichting van de VLM.

De berekening van de bedrijfsafzetruimte 2015 is gebeurd op basis van de gegevens beschikbaar op 25 juli 2015. Wijzigingen die nadien gemeld werden zijn niet verwerkt in dit overzicht.

 

De aanvraagprocedures voor derogatie op het Mestbankloket en op het e-loket van Landbouw en Visserij (Verzamelaanvraag) liepen uitzonderlijk nog tot en met 31 juli 2015. Daarom kan nu nog geen volledige uitspraak gedaan worden over de goedkeuring van de derogatieaanvraag. Ook met sancties, voor wie in 2014 de voorwaarden niet heeft nageleefd, is op dit moment geen rekening gehouden.

 

Als op het overzicht percelen staan met bijv. een verkeerde teelt, ongeldige teeltcode of foute oppervlakte of als er percelen ontbreken op het overzicht, kan men dat rechtzetten bij de buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij met de nodige bewijsstukken. Voor een wijziging van de nateelt zijn geen bewijsstukken nodig, zolang men de wijziging vóór 31 december 2015 doorgeeft. Nadien heeft men hiervoor ook bewijsstukken nodig.

 

Bijlage(n) :
+ toelichtingBN2015.pdf