GLB - Premie voor behoud gespecialiseerde zoogkoeienhouderij.

Premie voor behoud gespecialiseerde zoogkoeienhouderij

Het Departement Landbouw en Visserij wenst de landbouwers te informeren over een aantal belangrijke data en voorwaarden betreffende de regeling voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij.

 

Overdracht van premierechten voor zoogkoeien

Van 30 oktober tot en met 30 november 2015 kunnen premierechten voor zoogkoeien worden overgedragen. Het is de overlater die tijdig een aanvraag voor overdracht van premierechten moet indienen op het e-loket Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be).

 

Bij een volledige bedrijfsovername kunnen de premierechten gedurende gans het kalenderjaar  overgedragen worden, maar beide partijen moeten zich ervan bewust zijn dat de premierechten pas op 1 januari van het volgende kalenderjaar op naam van de overnemer komen te staan. De overlater zal de premiebetaling voor het lopende kalenderjaar ontvangen, maar het is de overnemer die aan de premievoorwaarden moet voldoen vanaf het moment van de bedrijfsovername.

 

Overdrachten van premierechten bij een volledige bedrijfsovername worden dus ofwel geregeld via  het formulier ’melding van een volledige bedrijfsovername’ ofwel via het e-loket  (van 30 oktober tot en met 30 november 2015).

 

Voorwaarden voor overdracht premierechten voor zoogkoeien

Iedere landbouwer die beschikt over premierechten voor zoogkoeien kan (een deel van) zijn premierechten overdragen, op voorwaarde dat hij minstens 70% van zijn premierechten benut heeft in 2015. In geval van een volledige bedrijfsovername moet evenwel niet voldaan zijn aan de 70%-voorwaarde.

 

Een landbouwer die premierechten uit de reserve heeft gekregen kan geen enkel premierecht overdragen in de 3 kalenderjaren volgend op het jaar waarin de premierechten zijn toegekend. Dat geldt dus ook voor de premierechten die niet uit de reserve komen. Enkel bij een volledige bedrijfsovername kunnen deze premierechten wel overgedragen worden.

 

Een landbouwer kan in eenzelfde jaar geen premierechten overnemen en overlaten.

 

Een overdracht van premierechten voor zoogkoeien is enkel mogelijk tussen Vlaamse landbouwers.

 

Landbouwers die op 1 januari 2016 ouder zijn dan 65 jaar, kunnen geen premierechten overdragen. Als dit toch wordt gedaan, dan vervallen alle overgedragen premierechten aan de reserve. Behalve bij de volledige bedrijfsovername aan eerste-, tweede- of derdegraadverwanten.

 

Deelnameverklaring

Om deel te nemen aan de regeling voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij in 2016 moet de landbouwer uiterlijk op dinsdag 15 december 2015 via het e-loket Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be) een deelnameverklaring registreren.

 

Na 15 december 2015 heeft een landbouwer nog 25 kalenderdagen, dus tot en met 9 januari 2016 om de deelname te bevestigen. Het premiebedrag zal dan wel verminderen met 1% per werkdag laattijdigheid. Aanvragen die na 9 januari 2016 worden ingediend, geven bijgevolg geen recht op de premie.

 

Als er tussen 15 december 2015 en 31 januari 2016 nog een bedrijfsovername gemeld wordt die ten laatste op 1 januari 2016 ingaat, moet de overlater nog een deelnameverklaring indienen voor 15 december 2015. Als de overlater niet tijdig een deelnameverklaring indient dan zal de overnemer ook geen deelnameverklaring meer kunnen indienen.

 

Enkel landbouwers met 20 of meer premierechten kunnen hun deelname voor 2016 bevestigen.

 

Percelen met dieren

Alle dieren moeten zich bevinden op de percelen aangegeven in de meest recente verzamelaanvraag of op de adressen die meegedeeld werden in de deelnameverklaring aan de premie.

 

Als de dieren op percelen staan die door de landbouwer in zijn verzamelaanvraag 2015 zijn aangegeven, dan moet er in de deelnameverklaring niets extra worden vermeld.

 

Tot 1 maart 2016 kan de landbouwer via een wijziging van de deelnameverklaring percelen aangeven die niet vermeld zijn in zijn verzamelaanvraag 2015 en waarop hij dieren houdt (bijvoorbeeld weides van derden).

 

Vanaf 1 maart 2016 moeten alle percelen waarop dieren lopen via de verzamelaanvraag 2016 of een wijziging van de verzamelaanvraag 2016 worden meegedeeld.

 

Premievoorwaarden in 2016

Vaarzen en kalveren van het vleestype

Het aantal premiegerechtigde dieren zal gebaseerd zijn op het aantal vrouwelijke dieren van type vlees die kalven op uw bedrijf van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. De kalveren moeten ook van het vleestype zijn. Voor alle dieren moet het juiste rastype geregistreerd zijn in Sanitel. Dieren die geregistreerd worden als vleestype, maar die in werkelijkheid van het melktype of gemengde type zijn, komen niet in aanmerking voor de premie.

 

In geval van twee kalvingen uit 1 moederdier tijdens hetzelfde jaar,  kan dit moederdier slechts eenmaal als premiegerechtigd in aanmerking genomen worden.

 

Het aantal premiegerechtigde dieren wordt beperkt tot maximaal het aantal premierechten (quotum) waarover een landbouwer beschikt.

 

Moederdieren 8 maanden aanhoudingsperiode

Bovendien moet minstens 90% van de moederdieren gedurende 8 maanden onafgebroken vóór de kalving aanwezig geweest zijn op een beslag.

 

Als geen 90% van de moederdieren is aangehouden, dan wordt het aantal premiegerechtigde dieren omgerekend. Bv. 30 kalvingen betekent dat 27 moederdieren minstens 8 maanden aangehouden moeten zijn geweest. Indien slechts 25 moederdieren 8 maand zijn aangehouden, dan worden voor dat kalenderjaar 28 (=25/0,9) kalvingen in rekening gebracht en zijn er dus maximaal 28 premiegerechtigde dieren.

 

Sanitel registratie binnen de 7 kalenderdagen

Alle dieren (zowel moederdieren als kalveren) moeten correct geïdentificeerd en geregistreerd zijn in Sanitel. Dit betekent onder meer dat alle gebeurtenissen en bewegingen tijdig (binnen de 7 kalenderdagen) moeten worden gemeld. Dieren waarvan geboorte, vertrek … tijdens het betrokken jaar te laat gemeld werden, zijn uitgesloten van de premie.

 

Dieren waarvan de identificatie en registratie nog wordt gewijzigd na de start van de aanhoudingsperiode (kalfdatum – 8 maanden) zijn niet premiewaardig.

 

Uitgesloten rassen

Moederdieren van bepaalde rassen zijn uitgesloten van de premie. De rassenlijst kan geraadpleegd worden op www.vlaanderen.be/landbouw/glb2020. In de deelnameverklaring wordt vermeld dat deze dieren aangemeld moesten worden bij de buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij. Indien dat nog niet gebeurd is, moet dit mogelijk gebeuren. Indien de landbouwer nalaat om deze melding te doen en als er bij een controle ter plaatse vastgesteld wordt dat er dieren aanwezig zijn die behoren tot één van deze uitgesloten rassen, dan wordt er ook een sanctie toegepast op de dieren die wel premiegerechtigd zijn.

 

Kalveren 3 maanden aanhoudingsperiode

Minstens 30% van de kalveren geboren tijdens het kalenderjaar en beperkt tot het aantal premierechten voor zoogkoeien, moeten minimaal 3 maanden aangehouden worden op het bedrijf. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, zal het totaal uit te betalen premiebedrag verminderd worden.

 

Merk en meld doodgeboren kalveren

Als een kalf dood geboren wordt, dan kan het moederdier enkel als premiegerechtigd beschouwd worden als het kalf gemerkt en tijdig (binnen de 7 dagen) gemeld is aan Sanitel. Hierop bestaat geen enkele uitzondering, dus een melding zonder oormerknummer of een abortusprotocol zal niet aanvaard worden!

 

Verlies van premierechten

Landbouwers moeten jaarlijks minstens 70% van hun premierechten gebruiken. Indien ze minder dan 70% gebruiken, dan wordt het niet gebruikte gedeelte onder de 70% definitief toegevoegd aan de reserve.

 

Als een landbouwer beantwoordt aan de voorwaarden van jonge starter, dan zal hij pas quotum verliezen indien 2 opeenvolgende jaren geen 70% wordt gebruikt. In dat geval verliest hij het niet gebruikte deel onder de 70% van het laatste jaar aan de reserve.

 

Als een landbouwer minder dan 14 rechten benut, dan leidt dit tot een volledig en definitief verlies van het volledige zoogkoeienquotum en ontvangt de landbouwer ook geen uitbetaling van de premie voor het behoud van de gespecialiseerde rundveehouderij.