GLB - Voorschot basisbetaling eind oktober 2015.

Op 30 oktober krijgen de meeste landbouwers een deel van de basisbetaling uitbetaald op basis van voorlopig berekende betalingsrechten. De vergroeningspremie en premie voor jonge landbouwers zal op een later tijdstip worden uitbetaald.

 

Wat omvat deze gedeeltelijke betaling?

Op 1 januari 2015 is het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) in werking getreden. Binnen deze nieuwe regelgeving is de vroegere bedrijfstoeslag met bijhorende toeslagrechten vervangen door een basisbetaling, gebaseerd op betalingsrechten, een vergroeningspremie en een premie voor jonge landbouwers. Wat in het verleden dus bekend was als de bedrijfstoeslag wordt vanaf dit jaar opgesplitst in 2 verschillende betalingen: de basisbetaling (= activering van de betalingsrechten) en de premie voor vergroening. Voor jonge landbouwers is er bovendien nog een extra premie, indien dit tijdig is aangevraagd en aan de voorwaarden is voldaan.

De administratie heeft voorlopig berekend hoeveel de basisbetaling waard zal zijn. De gedeeltelijke betaling in oktober is een voorschot en is gebaseerd op dat resultaat: het omvat 70% van die waarde. Hierbij wordt dus nog geen rekening gehouden met de premie voor vergroening en ook niet met de premie voor jonge landbouwer.

 

De betalingsrechten die worden toegekend uit de reserve, alsook overnames en bezwaren van referentiegegevens die nog niet zijn verwerkt, zijn nog niet opgenomen in deze voorschotbetaling.

 

Deze betaling heeft enkel betrekking op de Vlaamse betalingsrechten van Vlaamse landbouwers. Vlaamse interregionale landbouwers zullen geen voorschot krijgen op hun Waalse betalingsrechten.

 

Waarde van de betalingsrechten

Betalingsrechten worden berekend op basis van historische referentiegegevens. De totale waarde van de betalingsrechten is gebaseerd op de totale waarde van de toeslagrechten die de landbouwer in eigendom had in 2014.

 

Echter, door het beperktere Europese budget voor landbouw, de nieuwe premiestructuur en verschuiving van steun naar plattelandsontwikkeling, ligt de totale waarde van de betalingsrechten in 2015 voor de meeste landbouwers gevoelig lager dan de bedrijfstoeslag van 2014. Deze daling wordt deels gecompenseerd door de premie voor vergroening. 

 

Afhankelijk van de startwaarde van het betalingsrecht zal de waarde geleidelijk stijgen of dalen tussen 2015 en 2019 in de richting van de Vlaamse gemiddelde waarde.  Dit komt door een herverdeling van de waarde tussen de betalingsrechten onderling (convergentie).

 

Voorbeeld:

Een gemiddeld landbouwbedrijf beschikt over een landbouwareaal van 40 ha en activeerde in 2014 met elk van deze ha een toeslagrecht met eenheidswaarde van € 500/ha.

 

In dit voorbeeld wordt abstractie gemaakt van eventuele correcties als gevolg van kortingen wegens laattijdigheid, niet-nalevingen vastgesteld tijdens administratieve controles of plaatscontroles en van de toepassing van een korting in het kader van de financiële budgettaire discipline.

 

Situatie in 2014:

€ 500/ha * 40 ha = € 20.000

=> de landbouwer ontving een totale bedrijfstoeslag van € 20.000.

 

Situatie in 2015:

de landbouwer krijgt nieuwe betalingsrechten vanaf 2015. Door een daling van het beschikbare budget voor de toekenning van de betalingsrechten bedragen deze slechts 60% van de toeslagrechten in 2014.

€ 300/ha * 40 ha = € 12.000

=> de landbouwer heeft dus recht op een basisbetaling van € 12.000. In oktober krijgt hij hierop een voorschot van 70% dus € 8.400.

 

Alle landbouwers zullen ten vroegste in de loop van december 2015 op de hoogte gebracht worden van de voorlopige waarde van hun betalingsrechten en de evolutie ervan tot en met 2019.

 

Na de verwerking van alle bezwaren, worden definitieve betalingsrechten toegekend. Vanaf deze definitieve toekenning zijn de rechten verhandelbaar tussen landbouwers onderling. Hierover zal later nog afzonderlijk gecommuniceerd worden.

 

Bijkomende betaling eind december tot 90% van de basisbetaling met inbegrip van de extra betalingsrechten uit de reserve en de toeslag voor de jonge landbouwers.

In december volgt er een tweede betaling tot 90% van de basisbetaling, inclusief de eventuele extra toegekende betalingsrechten uit de reserve en eventueel aangevuld met 90% van de premie voor jonge landbouwer.

 

Betaling van de vergroeningspremie rond eind maart 2016 gecombineerd met saldo van de basisbetaling en de premie voor jonge landbouwers.

Als de landbouwer in 2015 voldoet aan de verplichte voorwaarden van de vergroening heeft hij recht op de vergroeningspremie bovenop de basisbetaling.

 

De volledige premie voor vergroening zal samen met het openstaande deel van de basisbetaling en de premie voor jonge landbouwers uitbetaald worden rond eind maart 2016. Het is dan ook pas op dat ogenblik dat de landbouwer het totale premiebedrag voor de campagne 2015 zal hebben ontvangen.

 

Voorbeeld :

De vergroeningspremie bedraagt ongeveer de helft van de waarde van de betalingsrechten.

€ 150/ha * 40 ha = € 6.000

Deze landbouwer heeft dus recht op een vergroeningspremie van € 6.000. Deze zal eind maart 2016 worden uitbetaald.

 

In totaal heeft de landbouwer voor de campagne 2015 een totaal steunbedrag van € 18.000 ontvangen. Dit is opgebouwd uit een basisbetaling van € 12.000 en een vergroeningspremie van € 6.000 euro.

 

Geen uitbetaling bij basisbetaling lager dan 400 euro

Indien de totale aangevraagde inkomenssteun (basisbetaling + premie voor vergroening + premie voor jonge landbouwers + premie voor zoogkoeien en kalveren) voor 2015 lager is dan 400 euro, zal er geen steun worden uitbetaald. Bij de uitbetaling van het voorschot wordt alleen de basisbetaling in rekening gebracht. Als deze basisbetaling lager is dan 400 euro zal de landbouwer geen (voorschot)betaling ontvangen.

 

Informatie over de berekeningen

Gezien de crisissituatie in de landbouw en de vraag van de sector om een voorschot te betalen en rekening houdend met de Europese wetgeving en de complexiteit ervan, doet de landbouwadministratie momenteel al het mogelijke om de afhandeling van de dossiers te versnellen om vervroegd én aan zoveel mogelijk landbouwers een voorschot te betalen.

 

Omwille van het vervroegde tijdstip van deze betaling berust deze betaling echter in een aantal gevallen dan ook op onvolledige dossiers en cijfers. Om deze reden worden er op dit ogenblik dan ook geen gegevens ter beschikking gesteld op het e-loket en kunnen de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij geen bijkomende uitleg geven over de uitbetaalde bedragen en de betalingsrechten. Intussen worden alle dossiers verder afgewerkt met het oog op de betalingen van december 2015. Op dat ogenblik zal gedetailleerde informatie voor elke landbouwer ter beschikking worden gesteld via het e-loket van Landbouw en Visserij.