Aanvragen derogatie en verhoogde bemesting .

Landbouwers kunnen derogatie en verhoogde bemesting aanvragen tot en met 15 februari via het Mestbankloket

Vanaf 1 januari tot en met 15 februari 2016 kunnen de land- en tuinbouwers derogatie en verhoogde bemesting aanvragen via het Mestbankloket.

​Derogatieaanvraag kan nu al voor 2016, 2017 en 2018

In 2015 kreeg Vlaanderen de toestemming van Europa om derogatie toe te passen voor de periode 2015 tot 2018. Daardoor kunnen de landbouwers afwijken van de bemestingsnorm van 170 kg stikstof per hectare uit dierlijke mest, weliswaar onder strikte voorwaarden (zie bijlage).

 

Als ze derogatie willen aanvragen, moeten ze hun aanvraag tijdig en correct doen. Uiterlijk op 15 februari 2016 moeten ze hun aanvraag indienen via het Mestbankloket bij de Mestbank (www.mestbankloket.be). Nadien moeten ze op de verzamelaanvraag van het Departement Landbouw en Visserij de percelen aankruisen op welke percelen ze de derogatie zullen toepassen. Nieuw is dat ze hun aanvraag bij de Mestbank via het Mestbankloket ook al meteen voor de jaren 2017 en 2018

kunnen doen. Ze moeten nog wel elk campagnejaar de derogatiepercelen aanduiden op de verzamelaanvraag.

Aanvraag verhoogde bemesting

Vanaf 2016 voorziet het Mestdecreet dat de landbouwbedrijven die geen focusbedrijf zijn en geen overtredingen, maatregelen of administratieve geldboetes hebben opgelopen in het voorgaande jaar bij de Mestbank, een aanvraag kunnen indienen om verhoogde bemesting toe te passen op hun bedrijf. Verhoogde bemesting houdt in dat ze 10% meer werkzame stikstof mogen toedienen op hun bedrijf. De hoeveelheid werkzame stikstof neemt dus toe, niet de hoeveelheid dierlijke mest.

Als een landbouwer verhoogde bemesting aanvraagt, beoordeelt de Mestbank het nitraatresidu op bedrijfsniveau in het najaar. Hij moet dan van meerdere percelen op zijn bedrijf het nitraatresidu laten bepalen, op eigen initiatief en kosten. De Mestbank selecteert de te bemonsteren percelen. In de tweede helft van september publiceert de Mestbank op het Mestbankloket de geselecteerde percelen. Van al die percelen moet de landbouwer, op eigen initiatief en kosten, tussen 1 oktober en 15 november het nitraatresidu laten bepalen door een erkend laboratorium naar keuze. De analyseresultaten worden door het laboratorium automatisch doorgestuurd naar de Mestbank. De Mestbank gebruikt die resultaten voor de bedrijfsevaluatie.

De verhoogde bemesting geldt vanaf het ogenblik van de aanvraag, op voorwaarde dat de landbouwers voldoen aan de voorwaarden. De landbouwers kunnen hun aanvraag voor verhoogde bemesting indienen via het Mestbankloket, tot en met 15 februari 2016.

 

Bijlage(n) :
+ Derogatievoorwaarden_2016.pdf