Uitbetaling van de premie voor de productie van vleeskalveren - campagne 2015.

Op 26 februari 2016 is aan de landbouwers die via het e-loket een geldige deelnameverklaring voor de campagne 2015 hebben ingediend, een eerste betaling gedaan van de premie voor het produceren van vleeskalveren.

Het gaat om de steun voor de premiegerechtigde kalveren die geslacht werden van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. De betreffende kalveren moeten bovendien afkomstig zijn van een vleeskalverbedrijf en alle gegevens moeten beschikbaar zijn.  

 

Voor wat de inlands geslachte kalveren betreft is de betaling gebaseerd op de gegevens beschikbaar in Sanitel. Voor wat de buitenlands geslachte kalveren betreft, is de betaling enkel uitgevoerd voor de kalveren waarvoor de landbouwer de slachtgegevens tijdig heeft aangeleverd.

 

Voor de dieren waarvoor deze slachtgegevens nog niet beschikbaar zijn, werd geen premie betaald. De betrokken landbouwers wordt gevraagd de ontbrekende gegevens van slachtingen in het buitenland te bezorgen op de voorgeschreven wijze en dit tegen 15 maart 2016. Voor deze landbouwers zal een aanvullende betaling gebeuren zodra de dossiers volledig in orde zijn.

 

De enveloppe voor de premie voor de productie van vleeskalveren voor de campagne 2015 bedraagt  € 2.359.466. Op basis van deze enveloppe is het bedrag per premiegerechtigd kalf vastgelegd op € 8,30.

De uiterste indieningsdatum voor de deelnameverklaring was 15 december 2014. Per werkdag dat de deelnameverklaring te laat werd ingediend, wordt het premiebedrag met 1% verlaagd.

 

Op het bedrag boven de € 2.000 (som van de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de zoogkoeienpremie en de premie voor de productie van vleeskalveren) wordt een verlaging van 1,393041% ten gevolge van de financiële discipline toegepast.

 

Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de zoogkoeienpremie en de premie voor de productie van vleeskalveren lager is dan € 400, ontvangt de landbouwer geen betaling.

Op de afrekening op het e-loket van Landbouw en Visserij is alle gedetailleerde informatie over de berekening van de steun beschikbaar.

 

Voor informatie en eventuele vragen kan altijd contact opgenomen worden met een buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.