Mestbank -overzichtstabel - N chemisch.

Vanaf 2016 is het systeem van werkzame N verplicht. Dit houdt in dat er geen aparte bemestingsnormen meer zijn voor kunstmest. De te doseren hoeveelheid kunstmest moet berekend worden op basis van werkingscoëfficienten waarbij men rekening houdt met de hoeveelheid dierlijke mest die is afgezet en de vorm (mengmest, stalmest).

 

Als bijlage een overzichtstabel waarbij de hoeveelheid N chemisch is berekend op basis van de eerder doorgestuurde tabel met de maximale ton dierlijke mest die per ha afgezet kan worden voor de fosfaatklasse III.

 

Hoe lees je deze tabel?

Als je op 1 ha weide (maaien en grazen, niet-zandgronden, geen derogatie, fosfaatklasse III) 35,41 ton rundveemengmest (= maximale ton mest per ha) hebt afgezet is er nog ruimte voor 143 kg N chemisch of 529 kg ammoniumnitraat.

 

Bijlage(n) :
+ BEMESTNORM 2016 290116 klasse III chemische N.pdf