GLB - Vlaamse betalingsrechten - definitieve toekenning, reserve, overdracht en verlies.

Het Departement Landbouw en Visserij zet in dit persbericht uit de reeks ‘aandachtspunten bij de verzamelaanvraag 2016’, de belangrijkste aspecten rond de Vlaamse betalingsrechten op een rijtje. Meer gedetailleerde informatie is terug te vinden op www.vlaanderen.be/landbouw/basisbetaling.

 

Definitieve Vlaamse betalingsrechten zijn toegekend

Half maart zijn de definitieve Vlaamse betalingsrechten toegekend aan de betrokken landbouwers.

 

Elk betalingsrecht krijgt een specifieke waarde toegekend die van jaar tot jaar kan wijzigen. Deze wijziging is niet voor alle betalingsrechten hetzelfde, maar hangt af van de referentiegegevens waarop de berekening is gebaseerd (hoogwaardige rechten, laagwaardige rechten of rechten met een gemiddelde waarde). De huidige en toekomstige waarde van een betalingsrecht staat nu al vast voor de periode tot en met 2019. Deze evolutie is gekoppeld aan een bepaald recht. Als het recht overgedragen wordt, blijven deze waarden behouden. 

 

Landbouwers kunnen hun definitieve Vlaamse betalingsrechten en de evolutie van de waarde van deze rechten consulteren via het e-loket www.landbouwvlaanderen.be via de tegel ‘Bedrijfsgegevens’ en ‘Overzicht betalingsrechten’. Ook de individuele historische referentiegegevens, waarop de berekening is gebaseerd, en de details van deze berekening zijn terug te vinden op deze schermen. Landbouwers met betalingsrechten zullen bovendien tegen begin april een persoonlijke brief ontvangen met een overzicht van hun definitieve Vlaamse betalingsrechten.

 

Aanpassingen aan de definitieve betalingsrechten

Als blijkt dat de betalingsrechten toegekend zijn op basis van foutieve historische referentiegegevens, zullen de betrokken rechten aangepast worden, zowel bij de initiële eigenaar als bij de eventuele nieuwe eigenaar. Als er te veel rechten aan een landbouwer toegekend zijn, vervallen de te veel toegekende rechten integraal aan de reserve. Er gebeurt dan geen herberekening van de waarde van de rechten.

 

Vlaamse betalingsrechten uit de reserve als starter of jonge starter

Ook in 2016 kunnen starters en jonge starters extra Vlaamse betalingsrechten aanvragen uit de reserve. De landbouwer krijgt hierbij een verhoging van de bestaande betalingsrechten tot de gemiddelde waarde en nieuwe betalingsrechten van een gemiddelde waarde voor elke hectare waarvoor nog geen betalingsrechten zijn toegekend.

 

Een landbouwer kan slechts één keer extra betalingsrechten uit de reserve krijgen.

 

In tegenstelling tot de vorige campagne, is dit geen afzonderlijke aanvraag maar kunnen deze voordelen aangevraagd worden via de verzamelaanvraag. Net als bij de verzamelaanvraag geldt 21 april als de uiterste datum waarop aanvragen uit de reserve kunnen gebeuren.

 

Alle specifieke voorwaarden waaraan een landbouwer moet voldoen om van deze voordelen te genieten, zijn terug te vinden op http://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/perceelsgebonden/basisbetaling/reserve.

 

Overdracht van betalingsrechten mogelijk via het e-loket

Nu de Vlaamse betalingsrechten definitief toegekend zijn, is het mogelijk voor landbouwers om deze tijdelijk of definitief over te dragen aan een andere landbouwer of af te staan aan de Vlaamse reserve.

 

Betalingsrechten kunnen het hele jaar door overgedragen worden, maar komen slechts één keer per campagne in aanmerking voor activering (en betaling). Het is de landbouwer die de rechten op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag in gebruik heeft, die ze kan activeren. De indieningsdatum van de aanvraag tot overdracht geldt als overdrachtsdatum. Als de overnemer de overgenomen rechten wil activeren in 2016, moet de overdracht dus uiterlijk op 21 april 2016 (voor een Vlaamse overnemer) of 30 april (voor een Waalse overnemer) ingediend zijn. Een overdracht is wel pas definitief als de betrokken partijen hiervan door het Departement Landbouw en Visserij op de hoogte gesteld zijn.

 

Vlaamse betalingsrechten kunnen uitsluitend via het e-loket www.landbouwvlaanderen.be overgedragen worden. Het is de overlater die de overdracht moet melden. De tegel ‘Indienen overdracht betalingsrecht’ is te vinden onder de algemene tegel ‘Betalingsrechten’.

 

Verlies van betalingsrechten bij niet-activatie

Betalingsrechten vervallen aan de Vlaamse reserve als ze gedurende 2 opeenvolgende jaren niet geactiveerd worden. In tegenstelling tot in het vroegere toeslagrechtensysteem is het roteren in de activering van de betalingsrechten niet meer mogelijk. Het totaal aantal betalingsrechten dat de landbouwer gedurende twee opeenvolgende jaren niet activeert, vervalt aan de reserve. De rechten met de laagste eenheidswaarde vervallen hierbij als eerste.

 

Vlaamse landbouwers die in totaal voor minder dan 400 euro directe steun (d.w.z. basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening en eventueel gekoppelde steun) aanvragen, krijgen deze steun niet uitbetaald en ook de betalingsrechten worden niet geactiveerd. Als dit gedurende twee opeenvolgende jaren het geval is, verliest de landbouwer al zijn betalingsrechten.

 

Compressie van betalingsrechten omwille van een specifiek nadeel niet mogelijk

Tot en met 2014 kon een landbouwer die door een specifiek nadeel (zoals ruilverkaveling en onteigening of verkoop voor algemeen nut) minder hectaren had dan toeslagrechten, gebruik maken van “compressie”. In het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid is deze maatregel niet meer mogelijk. Eventuele compensaties bij dergelijke nadelen moeten dan ook integraal onderhandeld worden bij de ruilverkaveling, onteigening of verkoop.