Mestbank - uitrijden na de oogst.

De uitrijperiode in MAP V is op een zachtst gezegd zeer complex. Ze is afhankelijk van de diverse parameters:

·                 het type meststof

·                 het soort bedrijf (focusbedrijf of niet-focusbedrijf)

·                 de teelt (akkerland, grasland of specifieke teelten)

·                 het bodemtype (zware kleigrond of niet)

 

In het bijgevoegd document  wordt de uitrijregeling aan de hand van een aantal tabellen voor een niet-focusbedrijf (tabellen op bladzijde 2 en 3)  en aan de hand van een aantal tabellen voor een focusbedrijf (tabellen op bladzijde 4 en 5) uiteengezet (info afkomstig van https://www.vlm.be).

In deze tabellen kan je ook terugvinden of er nu wel dan niet mest gevoerd mag worden na de oogst en welke voorwaarden er eventueel worden opgelegd.

 

Ter aanvulling volgen hierna twee concrete voorbeelden voor uitrijden van dierlijke mest na de oogst op niet-kleigronden.

-        Mag ik varkensmest voeren na de oogst?

Een niet-focusbedrijf mag varkensmest voeren in juli indien uiterlijk op 31/7 een nateelt is ingezaaid. De gewone bemestingsnormen zijn dan geldig.

Na 31/7 mag men maximaal 36 kg N werkzaam uit dierlijke mest voeren per ha (à 36/0,6 = 60 kg N dier of 6,5 ton varkensbrijbakkenmest) op voorwaarde dat er voor eind augustus een vanggewas of een specifieke teelt wordt ingezaaid.

 

Een focusbedrijf mag varkensmest voeren tot 15/08 mest als er ten laatste op 31/07 een nateelt is ingezaaid. De gewone bemestingsnormen zijn geldig. Na 16/8 mag er geen varkensmest gevoerd worden.

 

-        Mag ik rundvee stalmest voeren na de oogst?

Een niet-focusbedrijf mag stalmest voeren tot eind augustus, de gewone bemestingsnormen zijn geldig. Van september tot half november kan men enkel voeren op niet-derogatiepercelen, de dosis is dan wel beperkt tot 50 kg N werkzaam per ha (à 50/0,3 =  166,66 kg N dier of 23,47 ton rundveestalmest).

 

Voor een focusbedrijf gelden exact dezelfde voorwaarden.

                

 

Bijlage(n) :
+ Uitrijregeling volgens type bedrijf- MAP V.pdf