Uitbetaling campagne 2015.

Uitbetaling basisbetaling, vergroening, jonge landbouwers, herverdelingspremie, zoogkoeien en vleeskalveren campagne 2015

Op 30 juni 2016 werden een aantal betalingen aan de Vlaamse landbouwers uitgevoerd. Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk pas enkele dagen later zichtbaar op hun bankrekening.

 

Basisbetaling, vergroening en jonge landbouwers

Aan de landbouwers die een geldige steunaanvraag hebben ingediend, is een bijbetaling gebeurd voor de basisbetaling (inclusief de rechten uit de reserve), de premie voor vergroening en de premie voor jonge landbouwers.

De landbouwers die over Waalse betalingsrechten beschikken, kregen voor het eerst de premie voor vergroening voor dit Waalse deel uitbetaald. Deze premie bedraagt 94,32% van het bedrag van de basisbetaling op basis van de Waalse betalingsrechten.

Voor de premie voor vergroening op basis van de Vlaamse betalingsrechten werd het percentage licht verhoogd tot 50,762% ten opzichte van 50,76% bij de betaling van het saldo eind maart.

De premie voor jonge landbouwers werd opgetrokken van € 84 tot € 88,72 per geactiveerd betalingsrecht. De landbouwers die recht hebben op deze premie krijgen bijgevolg een bijbetaling van € 4,72 per betalingsrecht en dat voor maximum 90 subsidiabele hectares.

Aan de Vlaamse landbouwers die over Waalse betalingsrechten beschikken, werd de herverdelingspremie uitbetaald. Deze bedraagt € 127 per ha voor de oppervlakte die in aanmerking komt.

 

Zoogkoeien en vleeskalveren

Aan de landbouwers die een geldige deelnameverklaring hebben ingediend is een bijbetaling gebeurd voor de zoogkoeienpremie en de premie voor de productie van vleeskalveren.

Op basis van het Vlaams deel van de Belgische enveloppe voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en het benutte deel van het totaal quotum van de Vlaamse landbouwers kon het bedrag per premiegerechtigde zoogkoe opgetrokken worden van € 164 naar € 180. Bijgevolg werd per premiegerechtigd dier nog € 16 bijbetaald.

Voor de premie voor de productie van vleeskalveren stijgt het bedrag per premiegerechtigd kalf van € 8,30 naar € 8,96 en kon nog € 0,66 extra uitbetaald worden.

 

Basisbetaling, vergroening, jonge landbouwers, zoogkoeien en vleeskalveren

Op alle bedragen die € 2.000 overschrijden, wordt een verlaging van 1,393041% toegepast om op die manier een Europese crisisreserve aan te leggen en een overschrijding van het Europese financiële plafond voor marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen te vermijden (financiële discipline).

Om een overschrijding van het budgettair plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun te vermijden, wordt op alle bedragen een extra verlaging (lineaire reductie) toegepast. Bij de saldobetaling van maart bedroeg deze verlaging 2,2%. Omdat op dit moment het grootste deel van de betalingen uitgevoerd is, kon een meer nauwkeurige inschatting gemaakt worden van de overschrijding van de regionale budgettaire plafonds en kon de verlaging teruggebracht worden tot 1,1% voor de uitbetaling van de Vlaamse betalingsrechten en tot 1,0% voor de uitbetaling van de Waalse betalingsrechten.

Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening, de herverdelingspremie, de premie behoud van gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren lager is dan € 400, ontvangt de landbouwer geen betaling en worden de betalingsrechten niet geactiveerd. Als dit gedurende twee opeenvolgende jaren het geval is, verliest de landbouwer zijn betalingsrechten.

 

Op de afrekening kan alle gedetailleerde informatie m.b.t. de berekening van de steun geraadpleegd worden. In de eerste helft van juli is deze te vinden op het e-loket van Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be).