Mestbank - beheerovereenkomst water of waterkwaliteit - nitraatresidubepaling tussen 1/10 en 15/11/2

Nitraatresidubepaling beheerovereenkomst water (PDPOII) of beheerovereenkomst waterkwaliteit (PDPOIII)

Landbouwers die een beheerovereenkomst water of een beheerovereenkomst waterkwaliteit hebben gesloten met de Vlaamse Landmaatschappij, moeten tussen 1 oktober en 15 november 2016 een nitraatresidubepaling laten uitvoeren.

 

Nitraatresidubepalingen door erkende laboratoria

Erkende laboratoria voeren de nitraatresidubepalingen uit. Per 2 ha en per teelt wordt een nitraatresidubepaling uitgevoerd waarbij staalnemers zich aan strikte regels houden. De landbouwer moet er zelf voor zorgen dat er een nitraatresidubepaling uitgevoerd wordt en kiest daarvoor zelf een erkend laboratorium.

De VLM bezorgt de gegevens van de te bemonsteren percelen en het aantal te nemen stalen per perceel aan het gekozen laboratorium, zodra de landbouwer hiervoor zijn toestemming heeft gegeven. Het is best dat de landbouwer zelf aanwezig is wanneer de stalen genomen worden. Zo kan hij nagaan of de bemonstering correct verloopt en de staalnemer voldoende stalen neemt, en dit op de juiste percelen.

Zodra de nitraatresidubepalingen uitgevoerd zijn, bezorgt het laboratorium alle resultaten rechtstreeks aan de VLM. Een overzicht van de percelen waarvoor stalen genomen werden in kader van de beheerovereenkomst water of de beheerovereenkomst waterkwaliteit en de bijhorende resultaten, is terug te vinden op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be > staalnames > bodem > Staalnames BO). In dat overzicht worden ook mogelijke vaststellingen naar aanleiding van de evaluatie van de analyseresultaten weergegeven.

 

Op welke percelen?

Voor landbouwers met een beheerovereenkomst water (startdatum 01/01/2012 of 01/01/2013) moet het nitraatresidu bepaald worden op alle percelen waarop de maatregel wordt toegepast. Alle door de landbouwer gemelde percelen worden aan het laboratorium overgemaakt, ook de percelen die niet in aanmerking komen voor het berekenen van een vergoeding. Het laboratorium en de staalnemer weten welke percelen niet in aanmerking komen en wat de reden daarvoor is. Standaard bemonstert het laboratorium enkel gemelde percelen die in aanmerking komen voor de beheervergoeding. 

De te bemonsteren percelen en het aantal te nemen stalen zijn gebaseerd op de perceelsgegevens van begin augustus. Als de perceelsgegevens in de verzamelaanvraag gewijzigd zijn na begin augustus, dan zijn die gegevens nog niet gekend bij het laboratorium. Daarom is het belangrijk dat de landbouwer die wijzigingen snel meldt aan het laboratorium en de staalnemer. Onder meer het splitsen van percelen (bv. omwille van verschillende teelten, een waterloop, een doorgang,…) of het toevoegen van nateelten tot 31 oktober kan immers een impact hebben op het aantal te nemen stalen. 

 

Landbouwers die een beheerovereenkomst waterkwaliteit (startdatum 01/01/2015 of 01/01/2016) hebben gesloten, moeten op alle percelen van hun bedrijf groter dan 0,30 ha een nitraatresidubepaling laten uitvoeren. De te bemonsteren percelen worden bepaald op basis van de perceelsgegevens zoals gekend begin augustus. In het eerste jaar van de overeenkomst moeten tevens in dezelfde periode op deze percelen het koolstofgehalte en de zuurtegraad bepaald worden. Het gemiddelde nitraatresidu per perceel moet meer dan 4 kg N/ha lager zijn dan de laagste nitraatresidudrempelwaarde die de Vlaamse Regering heeft vastgelegd. Als meerdere nitraatresidubepalingen gekend zijn op een perceel, wordt rekening gehouden met het laagste resultaat.

 

Beheervergoeding volgens nitraatresidu

De beheervergoeding wordt berekend volgens het nitraatresidu per genomen deelstaal. De VLM keert pas een vergoeding uit als het nitraatresidu meer dan 4 kg N/ha lager is dan de nitraatresidudrempelwaarden die de Vlaamse Regering heeft vastgelegd.