GLB - Compensatie voor melkreductie - tweede indienperiode

Compensatie voor melkreductie wordt verlengd.

De eerste aanvraagperiode voor melkreductie in de periode oktober, november en december van dit jaar is afgerond. 

 

Het voorziene EU-budget bleek toereikend voor de aangevraagde, te reduceren liters: de Europese enveloppe van 150 miljoen euro liet een compensatie aan 14 cent/kg melk toe voor maximaal 1,07 miljoen ton melk. Dit maximum werd niet gehaald: de ingediende aanvragen op Europees niveau zijn goed voor 1,06 miljoen ton melk. Hierdoor moet er geen reductiecoëfficiënt toegepast worden. Elke Vlaamse aanvrager krijgt een persoonlijk bericht met daarin de toegekende liters die kunnen gecompenseerd worden aan 14 cent/kg niet-geleverde melk.

 

Het voorziene EU-budget was dan wel toereikend voor de eerste ronde, het resterend budget voor de volgende periodes is nu wel heel beperkt. Vermits er nog Europees budget over is wordt een tweede indienperiode opgestart maar de kans om een reductiecoëfficient te moeten toepassen, is zeer reëel.

 

De tweede indienperiode zal geopend worden op 1 oktober 2016. Hierbij kunnen steunaanvragen ingediend worden voor reductie in de periode november 2016- december 2016- januari 2017. De steunaanvraag kan ingediend worden op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be ) ten laatste op 12 oktober om 12u ‘s middags.
Melkveehouders die reeds een aanvraag hebben ingediend in de eerste periode kunnen niet deelnemen aan de tweede periode.

 

Achtergrondinformatie van de Europese Commissie hierover, inclusief het aantal melkveehouders en het aangevraagde volume per lidstaat tijdens de eerste indieningsronde, is te vinden op:http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/298_en.htm  enPDFhttp://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/298_en.pdf .