Uitbetaling crisismaatregel vermindering melkproductie.

De steun voor de melkveehouders die ingeschreven hebben voor de eerste verminderingsperiode van de crisismaatregel ‘Vermindering van de melkproductie’ en een geldige betalingsaanvraag hebben ingediend, wordt op 30 maart 2017 uitbetaald.

 

Op 30 maart 2017 wordt aan de landbouwers die een betalingsaanvraag hebben ingediend voor de eerste verminderingsperiode – oktober, november, december 2016 – de crisissteun uitbetaald voor de werkelijke verminderde hoeveelheid melk, beperkt tot de toegekende vermindering in de steunaanvraag. Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk pas enkele dagen later zichtbaar op hun bankrekening.

 

Het bedrag per kg melk dat minder geproduceerd werd, is door de Europese regelgeving vastgesteld op € 0,14.

 

Aan landbouwers die in de verminderingsperiode tussen 50% en 80% van de toegekende vermindering uit de steunaanvraag hebben gerealiseerd, wordt 80% van het steunbedrag per kg melk uitbetaald. Voor landbouwers die tussen 20% en 50% van de toegekende vermindering hebben gerealiseerd, wordt 50% van het steunbedrag per kg uitbetaald. Aan landbouwers die in de verminderingsperiode minder dan 20% van de toegekende vermindering hebben gerealiseerd, wordt geen steun uitbetaald.

 

Enkel aan de landbouwers die ten laatste op 14 februari 2017 een betalingsaanvraag hebben ingediend via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij, wordt de steun uitbetaald. Laattijdige betalingsaanvragen komen niet in aanmerking voor de steun.

 

Op de afrekening kan alle gedetailleerde informatie m.b.t. de berekening van de steun geraadpleegd worden. In de eerste helft van april vindt u deze afrekening op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. Indien de landbouwer niet akkoord gaat met de berekening, kan hij binnen de 30 kalenderdagen vanaf de uitbetaaldatum een bezwaar indienen bij de bevoegde buitendienst van de afdeling Inkomenssteun van het Departement van Landbouw en Visserij. Het bezwaar moet gemotiveerd zijn en eventueel vergezeld van nodige bewijsstukken.

Voor informatie en eventuele vragen kan altijd contact opgenomen worden met een buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.