Steunmaatregelen als gevolg van de Fipronilcrisis.

 

De ondernemingen die door de Fipronilcrisis van augustus 2017 tijdelijke financiële moeilijkheden ondervinden, kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën.

​​

Welke steunmaatregelen?

De FOD Financiën kan uw onderneming helpen met maatregelen op vlak van bedrijfsvoorheffing en btw:

-        betalingsfaciliteiten

-        vrijstelling van nalatigheidsinteresten

-        kwijtschelding van boeten voor niet betaling of laattijdige betaling (de andere boeten worden niet beoogd door de steunmaatregelen)

De steunmaatregelen zijn dezelfde voor alle getroffen ondernemingen.
 

Heeft mijn onderneming recht op de steunmaatregelen?

Om recht te hebben op de steunmaatregelen moet u:

-        een natuurlijke persoon of rechtspersoon met een ondernemingsnummer (KBO) zijn

-        afhangen van de pluimveesector of een activiteit uitoefenen verbonden aan deze sector

-        kunnen aantonen dat uw onderneming financiële moeilijkheden ondervindt als gevolg van de Fipronilcrisis van augustus 2017 (aan de hand van documenten van het FAVV die een omzetdaling aantonen, een kettingreactie bij de partnerbedrijven enz.). 

 

Voor welke perioden gelden de steunmaatregelen?

·        Voor de maandelijkse indieners: de aangegeven btw-handelingen of bedrijfsvoorheffing voor de maanden juli tot en met september 2017.

·        Voor de kwartaalindieners: de aangegeven btw-handelingen of bedrijfsvoorheffing voor het 3e kwartaal 2017.

·        Deze perioden kunnen verlengd worden in functie van de eventuele verdere ontwikkelingen van deze crisis.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Om recht te hebben op deze steunmaatregelen moet u:

-        de aanvraag indienen onmiddellijk na het vaststellen van de betalingsmoeilijkheden

-        de verplichtingen voor het indienen van de periodieke aangiften naleven

-        de toegestane betalingsfaciliteiten naleven.

 

U heeft geen recht meer op de steunmaatregelen wanneer:

-        u de voorwaarden voor het indienen van de periodieke aangiften niet naleeft.

-        u de toegestane betalingsfaciliteiten niet naleeft, behalve wanneer u op tijd (voor de eerste vervaldag die u niet kunt naleven) contact opneemt met het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) dat voor uw onderneming bevoegd is.

-        er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie …).                         

 

Hoe moet ik een aanvraag doen?

U moet één globale aanvraag voor alle maatregelen doen:

-        op het ogenblik dat de financiële moeilijkheden ontstaan

-        door gebruik te maken van aanvraagformulier (zie bijlage)

-        via e-mail of per brief naar het bevoegde Regionaal Invorderingscentrum (RIC). 

-       

Het bevoegde RIC hangt af van de postcode van uw woonplaats (onderneming natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (onderneming rechtspersoon).

 

Hoe het bevoegde RIC opzoeken?                 

-        Klik hier om onze kantorengids te openen

-        Geef in het veld “Filter Gemeente” uw postcode of gemeente in.

-        Klik op “Zoeken”.

-        U krijgt de gegevens van het bevoegde RIC (waaronder het adres en de e-mail) dat uw verzoek zal behandelen.

 

U zal een antwoord ontvangen binnen een termijn van dertig dagen na het indienen van uw aanvraag