Mestbank - Nitraatresiducampagne 2017.

De Mestbank heeft de geselecteerde percelen voor de nitraatresiducampagne 2017 op het Mestbankloket gepubliceerd. Het nitraatresidu moet worden bepaald tussen 1 oktober en 15 november.

De betrokken landbouwers krijgen hierover midden september een e-mail of brief.  Omdat de e-mail of brief mogelijk niet wordt gezien, vraagt de Mestbank aan alle landbouwers om op het Mestbankloket na te gaan of er voor hun bedrijf percelen aangeduid zijn voor een nitraatresidubepaling. De info staat er in de rubriek staalnames > bodem > nitraatresidu. De landbouwers kunnen uiterlijk tot 29 september meldingen over de geselecteerde percelen doorgeven aan de Mestbank (sommige zijn verplicht).

Het bepalen van het nitraatresidu op percelen is een belangrijk controle-instrument voor het halen van de doelstellingen van MAP5 en de waterkwaliteit. Het niet voldoen aan de verplichtingen kan zware gevolgen hebben voor landbouwbedrijven.

- Wie geeft opdracht aan het laboratorium om stalen te nemen?

De landbouwers moeten goed controleren of zij zelf opdracht moeten geven aan een erkend laboratorium voor de nitraatresidubepaling of dat de Mestbank de nitraatresidubepaling zal laten uitvoeren. Dat kunnen ze zien op het percelenoverzicht op het Mestbankloket.

Als op het percelenoverzicht 'Controlestalen in opdracht van de Mestbank' staat, gebeurt de nitraatresidubepaling op kosten van de Mestbank. Die staalname wordt uitgevoerd door een door de Mestbank aangeduid laboratorium. De landbouwer hoeft dus zelf geen contact op te nemen met een laboratorium.

Anders is het als op het percelenoverzicht 'Verplichte stalen in eigen opdracht en op eigen kosten' staat. Dan moet de landbouwer zelf opdracht geven aan een erkend laboratorium om het nitraatresidu te bepalen op de aangeduide percelen. Daarvoor kan hij het gepersonaliseerde aanvraagformulier gebruiken dat op het Mestbankloket staat.  Het niet nemen van verplichte stalen leidt tot een boete en bovendien tot de aanduiding als focusbedrijf of een verhoging van de maatregelencategorie.

- Welke meldingen moeten landbouwers doorgeven over de geselecteerde percelen?

De landbouwers moeten op voorhand bepaalde meldingen over de geselecteerde percelen doorgeven aan de Mestbank via het Nitraatmeldpunt. Zo moeten ze daar ten laatste op 29 september melding doen van:

·        alle omstandigheden die ervoor zorgen dat een geselecteerd perceel niet of niet op een veilige manier kan bemonsterd worden
Denk maar aan werken op een perceel. Of een perceel dat niet bereikbaar of afgesloten is. Of dieren die een risico kunnen vormen voor de veiligheid van de staalnemer. Of nog een andere reden. De Mestbank kan dan een vervangperceel aanduiden. Als de staalnemer het perceel niet kan bemonsteren om redenen die de landbouwer vooraf kon voorzien en die hij niet gemeld heeft, dan zal dat gevolgen hebben voor het bedrijf.

·        teeltschade of oogstmislukking op een geselecteerd perceel
De landbouwer voegt bewijsstukken toe voor alle percelen met teeltschade op het bedrijf. De Mestbank kan dan één of meerdere vervangpercelen aanduiden. Als de schade niet of te laat gemeld wordt, moet het geselecteerde perceel bemonsterd worden en telt het gemeten nitraatresidu onherroepelijk mee. De Mestbank zal hierover geen bezwaarschriften aanvaarden, zelfs al legt de landbouwer nog bewijzen voor.

·        de wens om aanwezig te zijn bij de staalname of de toepassing van band-of rijbemesting na 1 juli, voor controlestalen in opdracht van de Mestbank 
Als de landbouwer dat uiterlijk op 29 september meldt, dan brengt de Mestbank het laboratorium op de hoogte. Na 29 september moet de landbouwer hiervoor zelf rechtstreeks contact opnemen met het aangeduide laboratorium.

Vanaf 1 oktober kunnen landbouwers via het Meldpunt een melding doen als zij denken dat de staalname niet correct uitgevoerd werd of als zij andere onregelmatigheden vaststellen. De VLM zal dan een onderzoek instellen naar de gemelde onregelmatigheden.

- Nitraatresidu en evaluatie

Zodra het laboratorium de analyseresultaten bezorgd heeft aan de Mestbank, kunnen de landbouwers die resultaten en de voorlopige evaluatie van het nitraatresidu raadplegen op het Mestbankloket. Voor de aanvang van het bemestingsseizoen van 2018, plaatst de Mestbank het resultaat van de definitieve evaluatie van het nitraatresidu op het Mestbankloket. De landbouwers worden op dat moment ook persoonlijk op de hoogte gebracht.

 

 

Bijlage(n) :
+ NRES17_Toelichting Nitraatresidu 2017.pdf