GLB - Bijkomende uitbetalingen – campagne 2017.

Bijkomende uitbetalingen van basisbetaling, premie voor jonge landbouwers, premie voor vergroening en de premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij – campagne 2017

Op 20 december 2017 verricht het Departement Landbouw en Visserij opnieuw een aantal betalingen aan landbouwers. Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk pas enkele dagen later zichtbaar op hun bankrekening.

 

Basisbetaling en premie voor jonge landbouwers

Deze bijkomende betaling zorgt ervoor dat de landbouwers in totaal 90% van de basisbetaling van Vlaamse en Waalse betalingsrechten (inclusief de rechten uit de reserve) en van de premie voor jonge landbouwers ontvangen, op voorwaarde dat zij een geldige en conforme verzamelaanvraag hebben ingediend. Aangezien eind oktober al een voorschot van 70% uitbetaald werd, komt de huidige betaling  neer op een bijbetaling van 20%.

De premie voor jonge landbouwers bedraagt € 88,72 per geactiveerd betalingsrecht en wordt toegekend voor maximaal 90 subsidiabele hectare. Hiervan wordt nu bijkomend 20% uitbetaald of € 17,74 per geactiveerd betalingsrecht.

De betaling van het resterende saldo van 10% van de basisbetaling en van de premie voor jonge landbouwers is gepland rond eind maart 2018.

 

Premie voor vergroening

Aan de landbouwers die een geldige verzamelaanvraag hebben ingediend en die vrijgesteld zijn van de vergroeningsverplichtingen, wordt tot 90% van de vergroeningspremie uitbetaald. Aangezien eind november al een voorschot van 70% uitbetaald werd, komt de huidige betaling neer op een bijbetaling van 20%.

De premie voor vergroening bedraagt 50,76% van het bedrag van de basisbetaling van de Vlaamse betalingsrechten en 95,13% van het bedrag van de basisbetaling van de Waalse betalingsrechten.

Eind maart 2018 krijgen de landbouwers die moeten voldoen aan de vergroeningsverplichtingen hun vergroeningspremie (100%) uitbetaald. De landbouwers die vrijgesteld zijn van de vergroeningsverplichtingen, krijgen dan het resterende saldo van de vergroeningspremie (nog 10%).

 

Premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij

Aan de landbouwers die een geldige deelnameverklaring hebben ingediend voor de premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij, wordt een bijkomende betaling uitgevoerd tot 90% van het premiebedrag voor de premiegerechtigde dieren die gekalfd hebben van 1 januari 2017 tot en met 31 augustus 2017, maar beperkt tot het aantal premierechten waarover de landbouwer beschikt. Aangezien eind november al een voorschot van 70% uitbetaald werd, komt de huidige betaling neer op een bijbetaling van 20%.

Het premiebedrag per premiegerechtigde zoogkoe is voor de campagne 2017 vastgesteld op € 160. Hiervan wordt nu bijkomend 20%, ofwel € 32 per zoogkoe, uitbetaald.

De landbouwers die minder dan 14 premiegerechtigde dieren hadden in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 augustus 2017, krijgen geen saldo uitbetaald.

De uiterste indieningsdatum voor de deelnameverklaring was 15 december 2016. De laattijdige indiening van de deelnameverklaring leidt tot een verlaging van het premiebedrag met 1% per werkdag laattijdigheid.

De betaling van het resterende saldo voor de premiegerechtigde dieren die gekalfd hebben tijdens het volledige kalenderjaar 2017, beperkt tot het aantal premierechten van de landbouwer, staat gepland omstreeks eind april 2018.

Als de som van de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening en de premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij voor een landbouwer hoger is  dan € 2.000 wordt op het bedrag boven de € 2.000 een verlaging van 1,388149% toegepast. Zo wordt een Europese crisisreserve aangelegd en een overschrijding van het Europese financiële plafond voor marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen vermeden.

 

Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling, de premie voor vergroening, de premie voor jonge landbouwers en de premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij lager is dan € 400, ontvangt de landbouwer geen betaling en worden de betalingsrechten niet geactiveerd. Als dit gedurende twee opeenvolgende jaren het geval is, verliest de landbouwer zijn betalingsrechten.

 

Op de afrekening kunnen landbouwers alle gedetailleerde informatie m.b.t. de berekening van de steun raadplegen. Begin januari 2018 vinden zij deze gedetailleerde informatie terug op het e-loket van Landbouw en Visserij.

Voor informatie en eventuele vragen kunnen landbouwers altijd contact opnemen met een buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.