MTR - Specifieke steun voor inzaai groenbedekkers.

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij wenst de landbouwers te herinneren aan de praktische modaliteiten en de subsidievoorwaarden voor de specifieke steun voor de inzaai van groenbedekkers.

Wijzigingen ‘GB2’ tijdig indienen en bij voorkeur via e-loket
De steun voor groenbedekking moest de landbouwer aanvragen via de verzamelaanvraag 2012 met de perceelsbestemming ‘GB2’. Het agentschap benadrukt dat de aangifte in de verzamelaanvraag moet overeenstemmen met de werkelijke situatie op het veld. Als bij een controle ter plaatse wordt vastgesteld  dat de aangifte niet correct is, kan dit leiden tot korting van de uitbetaling. Vergeet daarom niet tijdig alle wijzigingen door te geven aan het agentschap . Dit gebeurt bij voorkeur via de elektronische verzamelaanvraag op het e-loket: www.landbouwvlaanderen.be.

De aangegeven oppervlakte ‘GB2’ op 31 mei 2012 is de maximale oppervlakte die het agentschap kan uitbetalen. Toevoegen of wijzigen van ‘GB2’-bestemmingen met een verhoging van uitbetaling tot gevolg is niet meer mogelijk.
Wijzigingen van de ‘GB2’-bestemmingen (schrappen of wisselen) worden nog aanvaard tot en met 31 oktober 2012.

Uitzonderingen:
- ‘Polders’: wijzigingen (schrappen of wisselen) worden nog aanvaard tot en met 14 september;
- ‘Leemstreek’: wijzigingen (schrappen of wisselen) worden nog aanvaard tot en met 14 september.

Wijzigingen van de ‘GB2’-bestemmingen gemeld na 31 oktober 2012 (of na 14 september voor de ‘Polders’ en de ‘Leemstreek’) zal het agentschap nog wel registreren, maar  niet meer aanvaarden voor de ‘GB2’-subsidie, tenzij dit het schrappen van percelen of bestemmingen betreft en indien de landbouwer deze meedeelt aan de buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij vóór controle of aankondiging ervan. Voor een correcte toekenning van de bemestingsnormen is het noodzakelijk om steeds alle wijzigingen van nateelten te melden.

Steunbedrag
In totaal werd voor 104.800 ha specifieke steun voor de inzaai van groenbedekkers ‘GB2’ aangevraagd via de verzamelaanvraag. Aangezien er geen premieverhoging meer mogelijk is sinds 31 mei, is dit de maximale oppervlakte waarvoor ‘GB2’-steun kan toegekend worden. Het budget voor deze subsidiemaatregel bedraagt 4 miljoen euro, bijgevolg zal het minimale bruto-premiebedrag liggen rond 38 euro/ha (vóór modulatie).
Het agentschap verwacht dat het aangegeven areaal ‘GB2’  nog zal dalen na verwerking van de wijzigingen, waardoor het subsidiebedrag  kan toenemen.  Ook hiervoor is het heel belangrijk dat alle landbouwers alle wijzigingen tijdig doorgeven.

Mestdecreet
Het niet inzaaien van een groenbedekker kan ook gevolgen hebben voor de mestafzetnormen. Ook voor een correcte toekenning van de bemestingsnormen is het noodzakelijk om steeds alle wijzigingen van nateelten te melden.
Percelen waarop de Mestbank een te hoog nitraatresidu heeft vastgesteld in het najaar 2011, kregen een maatregelenpakket 1, 2, 3 of 4 opgelegd. Percelen met een maatregelenpakket 3 of 4 komen niet in aanmerking voor ‘GB2-steun’. Indien de landbouwer op deze percelen ‘GB2-steun’ heeft aangevraagd in de verzamelaanvraag, heeft het agentschap deze aanvraag niet weerhouden en verwijderd. Na bezwaarbehandeling door de Mestbank kan het initieel opgelegde maatregelenpakket opgeheven of verlaagd zijn. Hierdoor komt het perceel mogelijk wel in aanmerking voor ‘GB2-steun’. Wenst de landbouwer alsnog ‘GB2-steun’ aan te vragen dan moet de landbouwer de ‘GB2’-bestemming zelf opnieuw toevoegen aan zijn verzamelaanvraag. Dit geldt niet voor percelen waarop de verplichte inzaai van een groenbedekker in het kader van het mestdecreet is weggevallen en de landbouwer initieel geen ‘GB2’ had aangevraagd.

Subsidievoorwaarden
Percelen aangegeven met ‘GB2’ komen enkel in aanmerking voor de subsidie als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan.

Toegelaten gewassen:
De landbouwer moet minstens 1 ha groenbedekkers of een mengsel van groenbedekkers uit de lijst van toegelaten gewassen inzaaien:
gewas zaaidichtheid voorwaarde gunstig voor...
Alexandrijnse klaver  25 kg/ha  gecertificeerd zaaizaad  bijenbestand
witte of rode klaver  10 kg/ha  gecertificeerd zaaizaad  bijenbestand en wildbestand
andere klavetrs  15 kg/ha  gecertificeerd zaaizaad  bijenbestand
Italiaans raaigras  30 kg/ha  gecertificeerd zaaizaad  wildbestand
Wikken  90 kg/ha  gecertificeerd zaaizaad  bijenbestand
Westerwolds raaigras  30 kg/ha  gecertificeerd zaaizaad  wildbestand
Engels raaigras  30 kg/ha  gecertificeerd zaaizaad  wildbestand
hybride raaigras  30 kg/ha  gecertificeerd zaaizaad  wildbestand
Festulolium  30 kg/ha  gecertificeerd zaaizaad  wildbestand
snijrogge  100 kg/ha  gecertificeerd zaaizaad of eigen gewonnen zaaizaad geschoond door erkende loontrieerder  wildbestand
zomerhaver  100 kg/ha  gecertificeerd zaaizaad of eigen gewonnen zaaizaad geschoond door erkende loontrieerder  wildbestand
Japanse haver  60 kg/ha  gecertificeerd zaaizaad  wildbestand
bladkool  8 kg/ha  gecertificeerd zaaizaad  wildbestand
bladrammenas  12 kg/ha  gecertificeerd zaaizaad  bijenbestand en wildbestand
gele mosterd  10 kg/ha  gecertificeerd zaaizaad  bijenbestand en wildbestand
lupinen  150 kg/ha  gecertificeerd zaaizaad  bijenbestand en wildbestand
Phacelia  8 kg/ha  gecertificeerd zaaizaad  bijenbestand en wildbestand
Tagetes  3 kg/ha  gecertificeerd zaaizaad  -
nootzoetraapzaad  20 kg/ha  gecertificeerd zaaizaad  bijenbestand
komkommerkruid  10 kg/ha  gecertificeerd zaaizaad  bijenbestand

Ook mengsels van groenbedekkers zijn toegestaan indien:
- minstens 1 component voorkomt die voldoet aan de minimale zaaidichtheid zoals opgenomen in de lijst;
- of mengsels waarbij de componenten die voorkomen in de lijst samen 100% van de proportionele minimale zaaidichtheden uitmaken. De proportionele minimale zaaidichtheid is het percentage van de minimale zaaidichtheid uit de lijst van de hoeveelheid van de toegelaten groenbedekker in het mengsel; 
- of mengsels  waarbij de componenten uit de lijst minstens 50 gewichts % uitmaken van het mengsel en volgens het totale mengsel proportioneel voldoen aan de minimale zaaidichtheid van elke groenbedekker apart.
Inzaai van een groenbedekker is mogelijk na alle hoofdteelten, behalve na blijvend of tijdelijk grasland, grassen in natuurbeheer, klaver of grasklaver.
De landbouwer moet gecertificeerde zaaizaden gebruiken en de minimale zaaidichtheden respecteren.
Bewijsstukken van het gebruikte zaaizaad (facturen, certificaten,…) moet de landbouwer  kunnen voorleggen bij eventuele controle ter plaatse en moet hij minstens 4 jaar bewaren.

Inzaai- en inwerkdatums:
De groenbedekker moet ingezaaid zijn uiterlijk op 15 oktober 2012 en mag pas ingewerkt worden vanaf 1 februari 2013.
Uitzonderingen: 
- landbouwstreek ‘Polders’: inzaai vóór 1 september 2012 en inwerken na 15 oktober 2012;
- landbouwstreek ‘Leemstreek’: inzaai vóór 1 september 2012 en inwerken na 15 december 2012.

Opgelet: deze inzaai- en inwerkdata komen bovenop de andere vereiste inzaai- en inwerkdata in het kader van de regelgeving met betrekking tot derogatie, VLM-beheerovereenkomsten en GMO.

Combinatiemogelijkheden
De subsidie kan NIET aangevraagd worden op percelen waarop:
- een beheerovereenkomst water ‘BW3’ is aangegeven met een graangewas als hoofdteelt;
- een agromilieuverbintenis vlinderbloemige gewassen ‘VLI’ is aangegeven;
- een groenbedekkerpremie in het kader van de GMO groenten en fruit ‘GNT’ aangevraagd wordt;
- de inzaai van een niet-vlinderbloemig vanggewas verplicht is in het kader van derogatie na wintertarwe of triticale;
- de inzaai van een groenbedekker verplicht is in het kader van de overschrijding van de nitraatresidudrempelwaarde (maatregelenpakket 3 en 4).