De bemestingsnorman voor 2013.

De Mestbank heeft recent de bemestingsnorman voor 2013 opgestuurd (zie bijlage). Enkele aandachtspunten hierbij zijn:

Maximale fosforbemesting
De bemestingsnormen bijven ongewijzigd, met uitzondering van de toegelaten fosforbemesting die voor de volgende teelten daalt tot 65 kg P2O5/ha :
• aardappelen
• groenten groep I, II, III en combinaties ervan
• elke hoofdteelt met voor – of nateelt groente
• suikerbieten (met of zonder derogatie)
• voederbieten (met of zonder derogatie)
• gewassen met lage stikstofbehoefte
• andere leguminosen dan erwten en bonen
• andere gewassen

Groenten groep I en groep II (uitgezonderd vroege aardappelen en spruitkool)
De belangrijkste wijziging vinden we bij de groenten van groep I of groenten van groep II (met uitzondering van vroege aardappelen en spruitkool). Voor deze teelten moet de landbouwer zich van nu af aan laten adviseren door een erkend laboratorium, een erkende telersvereniging of een erkend praktijkcentrum.

Deze verplichte advisering houdt in grote lijnen de volgende zaken in:
• Voor elk perceel moet men één of meerdere stikstofanalyses met bijhorend bemestingsadvies laten uitvoeren.
Als binnen een kalenderjaar per perceel meerdere teelten worden geteeld, moet dit voor elke teelt gebeuren.
• De stikstofanalyses moeten worden uitgevoerd door een erkend laboratorium in een voor de teelt relevante periode.
• Het bemestingsadvies mag niet hoger zijn dan de geldende bemestingsnorm. De maximale hoeveelheid op te brengen werkzame stikstof per hectare opgelegd in het bemestingsadvies moet gevolgd worden. De landbouwer die op zijn bedrijf het
systeem van bemestingsnormen gebaseerd op de totale opgebrachte hoeveelheid stikstof moet de vastgestelde maximale hoeveelheid werkzame stikstof omrekenen naar totale stikstof, op basis van de uitgevoerde bemesting.

Wintertarwe, triticale, wintergerst of andere granen gevolgd wordt door een groente van groep I, een groente van groep II of een groente van groep III vallen ook onder deze regeling. De bemestingsnormen voor “Wintertarwe gevolgd door een nateelt of triticale gevolgd door een nateelt” en voor “Wintergerst gevolgd door een nateelt of andere granen gevolgd door een nateelt” zijn hier dus niet meer van toepassing.

Er komt nog een uitvoeringsbesluit met verduidelijkingen, onder andere voor het minimum aantal staalnames per perceel per teelt, de periode waarin de laatste stikstofanalyse moet plaatsvinden,... Hierover volgt later meer.
.

Bijlage(n) :
+ bemestingsnormen_2013.pdf