Aankoop melkquotum via het quotumfonds.

Melkveehouders kunnen een aanvraag om quotum leveringen aan te kopen uit het quotumfonds indienen tot en met 30 november 2013. Het Agentschap voor Landbouw en Visserij wil de melkveehouders ook wijzen op de wijzigingen van de quotumregeling. Omwille van de afschaffing van de melkquota in 2015 is het huidige tijdvak het laatste tijdvak waarin nog quotum kan worden verkocht en aangekocht bij het quotumfonds.

Aankoop melkquotum uit het quotumfonds 2013-2014

De aanvraag om quotum leveringen te verkrijgen uit het quotumfonds kan enkel elektronisch via het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be). De aanvrager heeft hiervoor een elektronische identiteitskaart (e-ID) nodig. De aanvraag kan ook door een mandaathouder ingediend worden (via volmacht).

De aanvraag om melkquotum leveringen te verkrijgen, kan worden ingediend vanaf 1 oktober 2013 tot en met 30 november 2013. De voorwaarden waaraan de landbouwer moet voldoen, zijn opgenomen in de toelichting op de website www.vlaanderen.be/melk/quotumfonds.

 

Het is verplicht de maximale hoeveelheid in te vullen die men wil verkrijgen. De vergoeding voor het aangekochte quotum bedraagt 0,06 EUR/liter.

 

Bij de herverdeling van de liters uit het quotumfonds krijgen de jonge starters een hoeveelheid die viermaal de hoeveelheid is die herverdeeld wordt aan de andere landbouwers. Om als 'jonge starter' in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:

• de landbouwer moet jonger zijn dan 40 jaar op 1 april 2014;

• de landbouwer moet zich door een bedrijfsovername of oprichting daadwerkelijk voor de eerste keer hebben geïnstalleerd tijdens het lopende tijdvak (2013-2014) of tijdens één van de zes voorgaande tijdvakken. De overname of oprichting kan dus ten vroegste zijn ingegaan op 1 april 2007, ongeacht het tijdvak waarin het overnamedossier werd ingediend. Aan deze eerste installatie zijn nog specifieke voorwaarden verbonden die terug te vinden zijn op de website www.vlaanderen.be/melk/quotumfonds.

 

Vragen over het e-loket of over de aanvraag zelf kunnen gesteld worden aan de infolijn van het e-loket. De nummers van de infolijn van elke buitendienst zijn terug te vinden op de contactpagina van het e-loket op www.landbouwvlaanderen.be. Naar aanleiding van de afschaffing van de melkquota op 1 april 2015 wordt het quotumfonds in het tijdvak 2014-2015 afgeschaft. Het huidige tijdvak is dus het laatste tijdvak waarin nog quotum kan worden verkocht en aangekocht bij het quotumfonds.