Analyses zuurtegraad en organische koolstofgehalte in het kader van de randvoorwaarden.

Landbouwers moeten voldoen aan ‘randvoorwaarden’ om rechtstreekse inkomenssteun of steun voor agromilieumaatregelen te ontvangen. Eén van deze randvoorwaarden is het bepalen van de zuurtegraad en het organische koolstofgehalte van een aantal percelen. Het beschikken over onvoldoende geldige analyseresultaten blijkt één van de meest voorkomende inbreuken van de randvoorwaarden. Hierdoor krijgen nogal wat landbouwers een verlaging van de steun uitbetaald. Het Agentschap voor Landbouw en Visserij geeft op de website van Landbouw en Visserij een overzicht van de geldige analyseresultaten die voorgelegd moeten worden bij controle, evenals de lijst van erkende laboratoria. De resultaten van deze analyses kunnen vanaf 2014 eveneens gebruikt worden voor de aanvraag tot verlaging van de erosiegevoeligheidsklasse.

 

Landbouwers die rechtstreekse inkomenssteun of steun voor agromilieumaatregelen willen ontvangen, moeten sinds 1 januari 2005 bepaalde beheerseisen naleven op het vlak van milieu, dierenwelzijn, dierengezondheid, gezondheid van de planten en volksgezondheid. Daarenboven moeten zij hun landbouwgronden in goede landbouw- en milieuconditie houden. Wanneer zij deze randvoorwaarden (ook wel ‘cross compliance’ genoemd) niet naleven, kan het agentschap een verlaging toepassen bij de uitbetaling van de steun.

Volgens één van deze randvoorwaarden moeten landbouwers de zuurtegraad (pH) en het organische koolstofgehalte (C) van een aantal van hun percelen die geen grasland zijn of die geen permanente bedekking hebben, laten bepalen en de bijhorende analyseresultaten kunnen voorleggen bij controle. De analyseresultaten blijven drie jaar geldig vanaf de datum van de staalname uitgevoerd in het kader van deze analyses.

Aan de hand van deze analyseresultaten kunnen landbouwers in bepaalde gevallen ook een verlaging van de erosiegevoeligheidsklasse aanvragen.

 

Voorzie voldoende analyseresultaten koolstofgehalte en zuurtegraad in het kader van de randvoorwaarden!

Afhankelijk van het totaal areaal akkerland (dit is alle landbouwgrond met uitzondering van alle graslanden en andere permanente bedekking, zoals grasklaver) moet de landbouwer volgend aantal geldige analyseresultaten kunnen voorleggen

minder dan 20 ha akkerland: 1
vanaf 20 ha en kleiner dan 30 ha: 2
vanaf 30 ha en kleiner dan 40 ha: 3
vanaf 40 ha en kleiner dan 60 ha: 4
vanaf 60 ha en kleiner dan 100 ha: 5
vanaf 100 ha akkerland: 6

De teelten die u moet in rekening brengen om het aantal ha akkerland te bepalen, staan in bijlage 2 van de toelichtingsnota bij de verzamelaanvraag 2014 met de code ‘S’ of ‘M’ in de kolom ‘erosiegevoeligheid teelt’. De teelten aangeduid met S* tellen niet mee.

 

Voorbeeld : een landbouwer met 22 ha landbouwgrond in gebruik (waarvan 16 ha grasland) moet bij een controle ter plaatse 1 geldig analyseresultaat met de bepaling van de zuurtegraad en het koolstofgehalte kunnen voorleggen. De analyses zijn geldig indien ze uitgevoerd zijn door een erkend laboratorium. Eerdere analyses blijven geldig als de staalname minder dan drie jaar geleden werd uitgevoerd en als dat labo in dat jaar erkend was.

Bij een te laag organische koolstofgehalte moet de landbouwer op de betreffende percelen het bemestingsadvies op basis van de analyseresultaten  van het erkende laboratorium opvolgen of moet de landbouwer minstens één van de volgende maatregelen naleven: toedienen van organische stalmest, toedienen van compost, inwerken van stro of het telen van groenbedekkers.

De percelen met een te lage pH moeten bekalkt worden.

Uit de resultaten van de controles ter plaatse van de voorbije jaren, blijkt dat het beschikken over onvoldoende geldige analyseresultaten één van de meest voorkomende inbreuken van de randvoorwaarden is. Hierdoor krijgen nogal wat landbouwers een verlaging van de steun uitbetaald.

 

Lijst van laboratoria die erkend zijn in 2014

Voor 2014 heeft de Vlaamse minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege, 6 laboratoria erkend voor het uitvoeren van deze analyses:

Bodemkundige Dienst van België, W. de Croylaan 48, 3001 Heverlee – tel. 016 31 09 22
Inagro, Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke – tel. 051-27 33 30
Instituut Koldingen, O. de Kerchove d' Exaerdestraat 108, 1501 Halle – tel. 0498 87 61 06
Justus-Liebig-Labor Rain, p/a Tiense Suikerraffinaderij, Aandorenstraat 1, 3300 Tienen - tel. 016 80 13
Laboratorium 'Zeeuws-Vlaanderen', Zandbergsestraat 1, 4569 TC Graauw, Nederland  – tel.  0031 11 463 54 00
LVI – Labo L. Iliano, Schouteerpark 15, 9070 Destelbergen – tel. 09 228 19 70

Meer gedetailleerde informatie, ook over de looptijd van de erkenningen, kunt u vinden op de website van de dienst Land en Bodembescherming van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie ( http://www.lne.be/themas/bodem/erkenning-laboratoria/erkenning-laboratoria )

 

Aanvraag verlaging erosiegevoeligheidsklasse

De resultaten van deze analyses, uitgevoerd door de erkende laboratoria, kunnen vanaf 2014 eveneens gebruikt worden voor de aanvraag tot verlaging van de erosiegevoeligheidsklasse. Landbouwers die aan de hand van een geldig analyseresultaat kunnen aantonen dat het organische koolstofgehalte 1,7% of meer bedraagt en waarvan de pH zich in de optimale zone bevindt, kunnen de erosiegevoeligheid van het desbetreffende perceel met één klasse laten dalen. De optimale zone van de zuurtegraad is afhankelijk van het bodemtype:

Zand: pH ≥ 4,5
Zandleem: pH ≥ 5,5
Leem: pH ≥ 6
Klei: pH ≥ 6,5

 

De bodemanalyse heeft voor de aanvraag tot verlaging van de erosiegevoeligheidsklasse een geldigheidsduur van vijf jaar vanaf de datum waarop de staalname heeft plaatsgevonden. De herklassering van de erosiegevoeligheidsklasse van een perceel loopt per kalenderjaar en vangt aan op 1 januari van het jaar waarin de aanvraag wordt goedgekeurd en eindigt op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan de einddatum van de maximale geldigheidsduur van de bodemanalyse.

Het formulier voor de aanvraag tot verlaging van de erosiegevoeligheidsklasse is terug te vinden op www.vlaanderen.be/landbouw/randvoorwaarden.