Doorgedreven controle voorjaar 2015 op grensoverschrijdende mesttransporten.

Inspecteurs in Nederland en Vlaanderen plannen samen een gerichte controleactie op grensoverschrijdende mesttransporten bij de start van het nieuwe bemestingsseizoen in februari 2015.

 

De controleactie kadert in een geheel van gerichte en verscherpte controles de volgende jaren met het doel om de waterkwaliteit verder te verbeteren.

 

Op 1 december 2014 treedt een samenwerkingsovereenkomst in werking tussen enerzijds de afdeling Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij en anderzijds de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, waaronder de Voedsel- en Warenautoriteit ressorteert.

Die overeenkomst regelt de gegevensuitwisseling van mesttransporten tussen Vlaanderen en Nederland.

 

Export van mest is een belangrijke pijler in het Mestdecreet. Het Vlaamse mestbeleid staat voor een duurzame export van mest. Nog te vaak stellen inspecteurs van de Mestbank onregelmatigheden vast bij de verhandeling en het transport van mest, ook van grensoverschrijdende mesttransporten met Nederland.

 

Vanaf 1 december 2014 wisselen de Vlaamse Mestbank en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gegevens uit over mesttransporten en mestverhandelingen tussen Nederland en Vlaanderen en omgekeerd. Die uitwisseling van gegevens uit de databanken over mesttransporten werd mogelijk gemaakt door de ondertekening van een overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten in Vlaanderen en Nederland. De overeenkomst treedt op 1 december 2014 in werking.

 

De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer gaf op 21 november 2014 haar goedkeuring voor de gegevensuitwisseling.

Dankzij de gegevensuitwisseling met Nederland kunnen inspecteurs van de Mestbank in Vlaanderen en handhavers van de Nederlandse autoriteit gerichter controleren en mogelijke overtredingen tegenover het Mestdecreet of de Nederlandse meststoffenregelgeving sneller opsporen.

 

Als met een bepaald mesttransport gefraudeerd wordt, al dan niet met medewerking van de mest-ontvangende of mest-aanbiedende landbouwer, en al dan niet langs één zijde van de grens, kan dit op basis van de data_uitwisseling sneller gedetecteerd worden. Die snelle gegevensuitwisseling laat toe om gerichte controles op te zetten, op het landbouwbedrijf zelf, bij een mestverzamelpunt of bij een mesttransporteur.

 

De vaststelling van overtredingen tegen het Vlaamse Mestdecreet of de Nederlandse meststoffenregeling vormt de grondslag voor de nodige handhavingsmaatregelen.

Sancties variëren van boetes tot gerechtelijke vervolging, die tot de schorsing van de mesttransporteur kan leiden.