Verzamelaanvraag - interactie met MAP V - focusgebieden en focusbedrijven.

Bij de perceelsinformatie kan men nazien of een bepaald perceel gelegen is in focusgebied nitraat 2015. Deze percelen worden immers aangeduid met de code O of N:

·        O = het perceel lag al in 2014 in focusgebied

·        N =  het perceel ligt vanaf 1 januari 2015 voor het eerst in focusgebied.

 

Een overzichtskaart van het focusgebied nitraat 2015 vindt men als bijlage. Op de website van de VLM zijn meer gedetailleerde kaarten per provincie te raadplegen via de volgende link (http://www.vlm.be/landtuinbouwers/mestbank/kwetsbare_gebieden/Focusgebieden/Pages/default.aspx).

 

Het nieuwe MAP V wil via een gebiedsgerichte aanpak streven naar een verbetering van de nitraatconcentraties in het oppervlaktewater en in het grondwater in dit focusgebied. Daarom wordt het begrip ‘focusbedrijf’ gedefinieerd. Een focusbedrijf is een bedrijf waarvan 50% van de oppervlakte in een focusgebied ligt. Verwacht wordt dat dit bepaald zal worden op basis van de percelen waarvoor de landbouwer de bemestingsrechten heeft. Op alle percelen van het focusbedrijf, ook deze die niet in focusgebied liggen, zullen bijkomende maatregelen gelden zoals strengere drempelwaarden voor het nitraatresidu (vanaf 2015), verplicht inzaaien van een vanggewas op elk perceel waar de hoofdteelt het toelaat, een verstrengde uitrijverbodsperiode (vanaf 2016),…. Meer concrete informatie hierover volgt zeker nog in mijn volgende mails!

 

Bijlage(n) :
+ Focusgebied2015gemeenten.pdf