Administratieve controles beheerovereenkomsten.

Elk jaar worden onder meer administratieve controles op beheerovereenkomsten uitgevoerd op basis van de gegevens uit de verzamelaanvraag. Om een volledige uitbetaling te krijgen van de beheervergoeding, mogen er geen overtredingen vastgesteld zijn.

 

Begin mei worden de vergoedingen voor de beheerovereenkomsten die liepen in 2014 uitbetaald. Elk jaar worden onder meer administratieve controles op de beheerovereenkomsten uitgevoerd op basis van de gegevens uit de verzamelaanvraag. Om een volledige uitbetaling te krijgen van de beheervergoeding, mogen er geen overtredingen vastgesteld zijn bij controles.

Ook in 2014 bleek uit de perceelsaangifte dat sommige landbouwers de voorwaarden van hun beheerovereenkomst niet correct naleven. De meeste problemen in de perceelsaangifte konden echter tijdig rechtgezet worden. Bij het digitaal invoeren van de verzamelaanvraag op het e-loket (Departement voor Landbouw en Visserij) worden onregelmatigheden immers meteen gesignaleerd door middel van opmerkingen.

De meest vastgestelde overtredingen zijn:

Niet respecteren van de minimale contractoppervlakte voor de variabele beheerovereenkomsten
Landbouwers met een variabele beheerovereenkomst moeten jaarlijks via de verzamelaanvraag melden op welke percelen de overeenkomst wordt toegepast. Hierbij moet de totale oppervlakte aan gemelde percelen minstens gelijk zijn aan de minimale contractoppervlakte vermeld in de overeenkomst.
Niet correct registreren van een vaste beheerovereenkomst
Vaste beheerovereenkomsten gelden voor een welbepaalde plaats en een welbepaalde, vaste oppervlakte. Elk beheerobject moet elk jaar als apart perceel geregistreerd worden in de verzamelaanvraag, behalve de heggen en de hagen en de poelen kleiner dan 100 m2. Er kan nooit méér uitbetaald worden dan de oppervlakte van dat perceel.
Niet correct registreren van percelen waarop een variabele beheerovereenkomst wordt toegepast
Specifiek voor de beheerovereenkomst water is het belangrijk om elk perceel correct te registreren waarbij niet-subsidiabele elementen geen deel uitmaken van het perceel. Percelen moeten bijvoorbeeld gesplitst worden op fysische grenzen zoals waterlopen, omheiningen en dergelijke. Voor de beheerovereenkomst water moeten er immers stalen genomen worden per perceel en dit volgens de principes van een correcte perceelsregistratie. Om te vermijden dat percelen gesplitst worden naar aanleiding van controles en er bijgevolg te weinig stalen worden genomen, is het van belang percelen pro-actief correct te registreren.
Overtredingen op de gebruiksperiode
Percelen waarop een beheerovereenkomst wordt toegepast, moeten een volledig kalenderjaar in gebruik zijn bij de beheerder. Uit de gegevens van de verzamelaanvraag moet dus blijken dat het perceel van 1 januari in gebruik is tot 31 december. Enkel indien het perceel overgenomen is en de beheerovereenkomst wordt mee overgenomen, kan hiervan afgeweken worden.
Tijdig melden van percelen waarop een variabele beheerovereenkomst wordt toegepast
Alle percelen waarop een variabele beheerovereenkomst wordt toegepast moeten uiterlijk op 31 mei gemeld worden in de verzamelaanvraag met de juiste bijkomende bestemming. Percelen die pas later worden gemeld, om allerlei redenen, komen niet in aanmerking voor een vergoeding en tellen niet mee voor het behalen van de minimale contractoppervlakte.