GLB - Ecologisch aandachtsgebied in de verzamelaanvraag 2015.

Als landbouwers moeten voldoen aan de vergroeningsvoorwaarden van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid, wordt dit op het e-loket gemeld. Ook als men vrijgesteld is voor één of meer vergroeningsmaatregelen, wordt dit gemeld op het e-loket.

 

Omdat de vergroening een volledig nieuw aspect is binnen de verzamelaanvraag, zal het Departement Landbouw en Visserij aan elke betrokken landbouwer nog laten weten of de aangifte van dit vergroeningsluik juist was.

Bovendien zullen landbouwers die ecologisch aandachtsgebied (EAG) selecteren, ook nog extra duiding krijgen over de verplichtingen die gepaard gaan met de gekozen EAG-elementen. Voor bepaalde voorwaarden van sommige EAG-elementen, heeft de Europese Commissie namelijk pas in de loop van de aangifteperiode nog wijzigingen in interpretaties aan het Departement Landbouw en Visserij doorgegeven.

 

Opvolging van een juiste aangifte

Zoals in elke campagne kregen landbouwers op het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be) de nodige opmerkingen om de verzamelaanvraag correct te kunnen invullen. Ook voor vergroening werd alles in het werk gesteld om op die manier zo veel mogelijk fouten bij de aangifte te ondervangen.

Zoals steeds zullen landbouwers en consulenten mogelijk ook nog een bijkomend schrijven ontvangen, het zogenaamde incoherentierapport. Dit rapport bevat meldingen over onjuistheden, over ontbrekende elementen in de aangifte of opmerkingen die pas na de initiële aangifte berekend konden worden.

Het departement zal dit incoherentierapport ook gebruiken om onjuistheden in het kader van de vergroening te duiden. De verzending van de incoherentierapporten gebeurt in mei, waardoor men nog de tijd heeft om, indien gewenst, de aangifte te wijzigen uiterlijk op 1 juni 2015. Als er nog actie nodig is, zal dit vermeld staan op het incoherentierapport. Het is erg belangrijk deze incoherentierapporten met de nodige aandacht op te volgen en tijdig te beantwoorden.

 

Duiden van de voorwaarden van EAG, selecteren kan tot 1 juni 2015

Om elke landbouwer die bepaalde EAG selecteerde, te wijzen op de bijhorende voorwaarden en verplichtingen, en omdat sommige van deze voorwaarden mogelijk recent wijzigden door veranderingen van interpretatie van de Europese regelgeving, zal elke landbouwer in de loop van juni een schrijven ontvangen met een opsomming van de voorwaarden per geselecteerd type EAG.

 

Op het e-loket werd immers aan elke landbouwer een lijst aangeboden van EAG, waar men door de ligging van de percelen in gebruik, voor in aanmerking komt. Bijvoorbeeld als een perceel bouwland grenst aan een waterloop, werd dit perceel opgenomen in deze lijst omdat men ervoor kon kiezen hier een bufferstrook aan te leggen als EAG.

Echter, het selecteren van deze EAG in de lijst, betekent niet dat men automatisch voldoet aan alle voorwaarden en verplichtingen die gepaard gaan met het aanleggen van deze minimaal 5 meter brede bufferstrook.

 

De meest recente informatie over de voorwaarden van al dan niet geselecteerde EAG, is in afwachting van deze communicatie, ook terug te vinden in de fiches op de website www.vlaanderen.be/landbouw/glb2020.

 

Tot 1 juni 2015 kunnen landbouwers er immers nog voor kiezen andere EAG te selecteren als ze denken bijvoorbeeld niet te kunnen voldoen aan bepaalde voorwaarden, maar net wel aan de voorwaarden van nog niet geselecteerde EAG.

Zo is er voor EAG groenbedekking gewijzigd dat de groenbedekker (of vanggewas) toch nog geoogst mag worden, nadat aan het doel van de groenbedekker voldaan is. Concreet betekent dit dat oogsten toegelaten is na het verstrijken van de minimale aanhoudingsperiode. De groenbedekker gebruiken als hoofdteelt in de volgende campagne is echter nog steeds niet toegestaan. Deze wijziging kan landbouwers doen beslissen toch EAG groenbedekking te selecteren. Dit kan dus nog tot 1 juni 2015 door via het e-loket een wijziging van de verzamelaanvraag in te dienen.