Premievoorwaarden gespecialiseerde zoogkoeienhouderij 2015.

Het Departement Landbouw en Visserij wil voor de landbouwers, die een deelnameverklaring hebben ingediend voor de nieuwe premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij voor 2015 en die minstens 20 premierechten hebben toegekend gekregen, nog eens de exacte premievoorwaarden onder de aandacht brengen.

 

Vaarzen en kalveren van het vleestype

Het aantal premiegerechtigde dieren zal gebaseerd zijn op het aantal vrouwelijke dieren van type vlees die kalven op uw bedrijf in de periode van 1/1/2015 tot en met 31/12/2015. De kalveren moeten ook van het vleestype zijn. Let er dus op dat u voor al uw dieren het juiste rastype registreert in Sanitel. Dieren die u registreert als vleestype, maar die in werkelijkheid van het melktype of gemengde type zijn, komen niet in aanmerking voor de premie.

 

In geval van twee kalvingen uit één moederdier tijdens hetzelfde jaar, kan dit moederdier slechts éénmaal als premiegerechtigd in aanmerking genomen worden.

 

Het aantal premiegerechtigde dieren wordt beperkt tot maximaal het aantal premierechten (quotum) waarover u beschikt.

 

Moederdieren 8 maanden aanhoudingsperiode

Minstens 90% van de moederdieren moet gedurende 8 maanden onafgebroken aanwezig geweest zijn op uw beslag vóór de kalving.

 

Indien geen 90% van de moederdieren is aangehouden dan wordt het aantal premiegerechtigde dieren verminderd. Bijvoorbeeld, 30 kalvingen betekent dat 27 moederdieren minstens 8 maanden aangehouden moeten zijn geweest. Indien slechts 25 moederdieren 8 maand zijn aangehouden, dan worden voor dat kalenderjaar 28 (=25/0,9) kalvingen in rekening gebracht en zijn er dus maximaal 28 premiegerechtigde dieren.

 

Sanitel registratie binnen de 7 dagen

Alle dieren (zowel moederdieren als kalveren) moeten correct geïdentificeerd en geregistreerd zijn. Dit betekent onder meer dat alle gebeurtenissen en bewegingen tijdig (binnen de 7 dagen) moeten gemeld worden. Dieren waarvan geboorte, vertrek… tijdens het betrokken jaar laattijdig gemeld zijn, zullen sowieso uitgesloten worden van de premie.

 

Percelen              

Alle dieren moeten zich bevinden op de percelen aangegeven in de meest recente verzamelaanvraag of op de adressen die u hebt meegedeeld in uw deelnameverklaring aan de premie.

 

Geen uitgesloten rassen

Het ras van uw zoogkoeien mag niet voorkomen op de lijst van uitgesloten rassen, zo niet worden deze moederdieren uitgesloten van de premie. In uw deelnameverklaring werd reeds vermeld dat u deze dieren moet aanmelden bij uw buitendienst. Indien u dat niet gedaan heeft, moet u dit alsnog zo snel mogelijk meedelen aan uw buitendienst. Indien u dit niet gedaan heeft en er wordt bij een controle ter plaatse vastgesteld dat er dieren aanwezig zijn van het vleestype behorend tot een van deze rassen, zal er ook een sanctie worden toegepast op de dieren die wel premiegerechtigd zijn.

 

Kalveren 3 maanden aanhoudingsperiode

Minstens 30% van de kalveren geboren tijdens het kalenderjaar en beperkt tot uw aantal premierechten voor zoogkoeien, moeten minimaal 3 maanden aangehouden worden op uw bedrijf. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, zal het totaal uit te betalen premiebedrag verminderd worden.

 

Merk en meld doodgeboren kalveren

Als een kalf dood geboren wordt, dan kan het moederdier enkel als premiegerechtigd beschouwd worden als het kalf gemerkt en tijdig (binnen de 7 dagen) gemeld is aan Sanitel. Er is hier geen enkele uitzondering meer op voorzien, dus een melding zonder oormerknummer of een abortusprotocol zal niet meer aanvaard worden.