Uiterste indieningsdatum voor de premieaanvraag zoogkoeien campagne 2012: 30 september 2012.

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij wenst de rundveehouders te herinneren aan de uiterste indieningsdatum voor de premieaanvragen ‘zoogkoeien’ met betrekking tot de campagne 2012. Dit is 30 september 2012.

De premieaanvragen ‘zoogkoeien’ met betrekking tot de campagne 2012 moeten uiterlijk op zondag 30 september 2012 via het e-loket Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be) ingediend worden.
Het te laat indienen van de premieaanvraag leidt tot een verlaging van de steunbedragen met 1% per werkdag vertraging. Aanvragen die na 25 oktober 2012 zijn ingediend, worden niet meer in aanmerking genomen en geven bijgevolg geen recht op de premie.
De voorschotbetaling voor de zoogkoeienpremie is eind november - begin december 2012 voorzien. Alle aanvragers met een correct premiedossier zullen een voorschot ontvangen van 60%.
Landbouwers die uiterlijk op 30 september 2012 hun premieaanvraag indienen, zullen het saldo eind mei 2013 ontvangen.

De belangrijkste aandachtspunten nog eens op een rij
Om de premieaanvraag in te dienen hebben landbouwers het volgende nodig: een computer, een internetverbinding, een kaartlezer en een geldige elektronische identiteitskaart (eID) met bijhorende pincode. Zodra ze dit alles bij de hand hebben, kunnen ze hun aanvraag indienen op het e-loket Landbouw en Visserij. Het e-loket is 7 dagen op 7 en 24 u op 24 u beschikbaar. Hoe de premieaanvraag ingevuld en ingediend moet worden, wordt stap voor stap uitgelegd op de helppagina van het e-loket.

Voor landbouwers die aarzelen om hun premieaanvraag zelf in te dienen, zijn er een aantal andere mogelijkheden:
• De landbouwer kan een mandaat toekennen voor het indienen van aanvragen via het e-loket. Dit mandaat kan toegekend worden aan een persoon (bv. de echtgeno(o)t(e), buur, familielid, …) of aan een organisatie (bv. veevoederfirma, landbouwadviesbureau, …). Het formulier om een mandaat toe te kennen, kan opgevraagd worden bij de buitendienst van het agentschap.  Het formulier is ook beschikbaar op het e-loket.
• Een landbouwer die begeleiding wenst bij de premieaanvraag kan contact opnemen met de infolijn van zijn/haar buitendienst. De nummers van de infolijn zijn terug te vinden op de contactpagina van het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be). De medewerkers van de infolijn begeleiden de landbouwer telefonisch bij het invullen van zijn/haar aanvraag.
• Men kan ook op de buitendienst terecht tijdens de bezoekuren om ter plaatse zijn/haar aanvraag digitaal in te vullen. De medewerkers van de buitendienst helpen de landbouwer hier graag bij verder. De landbouwer moet zeker zijn/haar eID en bijhorende pincode meebrengen naar de buitendienst.

De landbouwer hoeft in zijn aanvraag niet meer aan te geven voor hoeveel dieren hij premie aanvraagt. Bovendien gebeurt er geen selectie meer van dieren die in aanmerking komen voor de premie. Door op een gegeven datum de premieaanvraag in te dienen, bepaalt de landbouwer wanneer de aanhoudingsperiode start gedurende dewelke hij/zij de runderen moeten aanhouden voor de zoogkoeienpremie. Landbouwers met een melkquotum moeten in hun premieaanvraag ook de gegevens met betrekking tot melkrendement en eventuele stopzetting van melkproductie meedelen.